ဘာသာေရးဆိတ္သုန္မႈႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳခံရခိုင္စာပီ

ဘာသာေရးဆိတ္သုန္မႈႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳခံရခိုင္စာပီ
===================================

သမုဒၵရာ၊ ေတာေတာင္ရီၿမီ၊ လီ၊ ၾသကာသေလာက ျဖစ္ေပၚခၿပီး သက္ဟိသတၱ၀ါ၊ လူတရိစၦာန္အစဟိသည္ျဖင့္ ေပၚထြန္းခသည့္ သတၱေလာကႀကီးကုိ သခၤါရေလာက၏ ျပဳပ်င္ေျပာင္းလဲ စီမံဖန္တီးမႈမွာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ အသခၤ်အသခ်ၤာ ၾကာျမင့္ခပါသည္၊၊ အသိညာဏ္ဟိေသာ လူသတၱာ၀ါရို႔ ေလာကသုံးပါးကုိ စုိးမုိးခကာ လူသားရို႕၏ယုိင္ေက်းမႈကုိ တည္ေဆာက္ခပါသည္၊၊ ေခါမ၊ ေရာမေခတ္မ်ားမွ အေနာက္တုိင္း ယုိင္ေက်းမူ၊ အရွိတိုင္း ယုိင္ေက်းမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္ ေက်ာက္ေခတ္၊ သံေခတ္စသျဖင့္ ေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျဖတ္သန္းလာခရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖတ္သန္းလာခရာ၌ လြန္ခေရ ႏွစ္ေထာင္စုကာလအတြင္းမ်ားမွာ လူ႔ယုိင္ေက်းမႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ တုိးတက္ခပါသည္၊၊

ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္မီြးဖြားျခင္းစေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားသာမက လူမူေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ စာပီယုိင္ေက်းမႈမ်ားလည္း လြန္ခေရေထာင္စုႏွစ္မ်ားကာလအတြင္း ေအာက္ၿခီတည္ခေပသည္၊၊ ယင္းေအာက္ၿခီစတည္ခသည္ႏွင့္အတူ ရခုိင္ႏုိင္ငံသည္လည္း ေက်ာက္ေခတ္မွသည္ လူသား႐ို႕ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္း၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ျခင္းအထိ ယုိင္ေက်းနီၾကသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို တြိရပါသည္၊၊ ဒါြရ၀တီသံတြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခေရ ႏွစ္ေထာင္စုမ်ားစြာကပင္ ရခုိင့္ႏုိင္ငံသားရို႕ ၿမိဳ႕ျပကၽြန္းရြာမ်ား ဖဲြ႕စည္းကာ ဘုရင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ခပါသည္၊၊

ရခုိင့္ႏုိင္ငံအဖုိ႔ကား ဗုဒၶဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားဟိစုိင္က ဓည၀တီေခတ္၊ စႏၵသူရိယမင္းလက္ထက္ ဘုရားသွ်င္အားပင့္ဖိတ္၍ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသွ်င္သည္ ရခုိင္ျပည္သုိ႔ႂကြေရာက္ကာ မဟာမုနိရုပ္ထုေတာ္အားသြန္းလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခလီပါသည္၊၊ သခၤါရမတည္ျမဲျခင္းတရား၊ ဗုဒၶ၏အဘိဓမၼာကိုနာယူကာ ကနိအထိတုိင္ ခုိင္လုံေသာဗုဒၶဘာသာ ယုိင္ေက်းမူကုိရဟိခပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္အတူ စာပီယုိင္ေက်းမႈမွသည္ ပိသုကာအတတ္၊ ပညာရပ္မ်ားအထိ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာခပါသည္၊၊

စႏၵသူရိယေခတ္မွစတင္ကာ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦးေခတ္အထိ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စာပီယုိင္ေက်းမႈေရ အထြတ္ထိပ္သုိ႔ေရာက္ဟိခပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာကား တုိင္းတပါး၏ယုတ္မာမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းမလွပ်က္စီးခရပါသည္၊၊

ရခုိင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဤကဲ့သုိ႔ သမုိင္းအမြီအႏွစ္မ်ားႏွင့္အတူ တေခတ္ၿပီးတေခတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး၊ စာပီယုိင္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ခသည္ကို ရခုိင္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားလည္းသိၾကပါသည္၊၊ ကနိကမၻာ့အလယ္တြင္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးသည္ လြတ္လပ္ေသာလူမ်ိဳးတမ်ိဳးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္တံ့ခုိင္ျမဲလုိလွ်င္ မိမိရို႕၏ဘာသာတရား၊ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ စာပီယုိင္ေက်းမူမ်ားကို မိမရို႕ဆင့္ပြားသိနားလည္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရန္လိုပါသည္၊၊ သိနားလည္ႏုိင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိရို႕၏စာပီ၊ ဘာသာတရား၊ ယုိင္ေက်းမႈသမုိင္းမ်ားကို သိနားလည္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရန္မွာ ရခိုင္သားအားလံုး၏အလြန္အေရးႀကီးေသာ တာ၀န္ႀကီးတရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္လူမ်ဳိးရို႕မွာလည္း ရခုိင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ကမၻာ့အလယ္တြင္ တင့္တယ္ထည္၀ါစြာ ျမင္လုိၾကားလုိပါလွ်င္ မိမိရို႕၏စာပီ၊ ဘာသာတရား၊ ယုိင္ေက်းမႈသမုိင္းကို ရခုိင္သူရခုိင္သားရို႕ ထုတ္ေဖာ္ရြီးသားၾကရန္၊ သိနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္၊၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚလာစီရန္လည္း ရခုိင့္စာပီ ပညာသွ်င္မ်ားႏွင့္ ရခုိင့္ေတာ္လွန္ေရး ေဂါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား (၀ါ) ရခုိင့္မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ားမွာ ပုိ၍ တာ၀န္ဟိပါသည္။

ရခုိင္စာပီယုိင္ေက်းမႈကုိမွ ရခုိင္မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ေဂါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက တန္ဘုိးမထား၊ မခ်စ္မျမတ္ႏုိးလွ်င္ ဇာပုိင္ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ေဂါင္းေဆာင္ဟု အကၽြႏု္ပ္ရို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါမည္နည္း။ (အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ) ဆိုဗ်ာ စကားလံုး အလွပလွေခ်သံုးၿပီး မိုးဦးက်ဖားေခ်တိပိုင္ လိုင္ေၾကာတင္းေအာင္ျငင္းနီကတ္ေတ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေဂါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကိုလည္း တြိဖူးပါသည္။

သူရို႕သည္ (ရီမခ်ိဳးဘဲ သနပ္ခါးႏွိမ္းထားေသာ တလင္ကြာမဆမႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္၏)။ ယင္းပိုင္ အရည္အျခင္းညံ့ဖ်င္းေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ဇာပုိင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္၍ရႏုိင္ပါမည္နည္း။ ရခုိင္စာပီမထြန္းကားသမွ်ကာလပတ္လံုး ရခုိင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ဇာခါလည္း တည္ေဆာက္၍ရႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊၊

ေအနီရာမွာ စာရီြးသူတစိေခ်တင္ျပခ်င္ပါသည္။ စာရီြးသူသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မီဇူရမ္ျပည္နယ္သုိ႔ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကိစၥေၾကာင့္ လားေရာက္ခီပါသည္၊၊ ဗာကိစၦရီဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ တညည့္တည္းခုိနီရာတြင္ ေစာင္တည္ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အသွ်င္ႀကီးေကသရအပါအ၀င္ တျခားမိတ္ေဆြပန္းဇင္းပ်ိဳမ်ားႏွင့္ စကားလက္ဆုံက်ဖူးပါသည္။ စကား၀ုိင္း၌ ရခုိင္ျပည္ေရ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က၄င္း၊ ဗမာလက္ေအာက္က၄င္း၊ ဇာေၾကာင့္လြတ္လပ္ေရးမရပသနည္း။ ရခုိင္သူ ရခုိင္သားသည္၄င္း၊ ရခုိင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္၄င္း၊ ဇာေၾကာင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈၿပိဳကဲြနီရသနည္း။ စကားရပ္ႏွစ္ခုထြက္လာပါသည္။

သူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးယင္းႏွင့္ အေျဖမရျဖစ္နီပါသည္၊၊ စာရြီးသူသည္ ရခုိင္ျပည္၏ဘာသာတရားဆိတ္သုန္နီမႈ၊ ရခုိင္စာပီမထြန္းကားမႈေၾကာင့္ ရခိုင္သားကရခိုင္သားကို အသိအမွတ္မျပဳမႈ။ အျပန္အလွန္မေလးစားမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ရခုိင္သားမ်ား၊ စာရိတၱပ်က္ျပား၍ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမရျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု ေဆြးေႏြးျပပါသည္၊၊

စည္းလုံးညီညြတ္မႈမဟိျခင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကေသာ္၄င္း၊ ဗမာလက္ေအာက္ကေသာ္၄င္း၊ လြတ္လပ္ေရးမရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္သားက ရခိုင္သားကို အသိအမွတ္မျပဳမႈ အဓိကဗီဇလကၡဏာသည္ ရခိုင္စာပီမွာ မူတည္ပါသည္။ ရခုိင္စာပီႏွင့္ ဘာသာတရားထြန္းကားလွ်င္ ရခုိင္သား်မ်ားညီညြတ္ကာ လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ခံစားစံစားရစြာ ေကာင္းေကာင္းၾကာလားခဗ်ာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကုိ ဘာကိစၦရီဆရာေတာ္ႀကီးကလြဲလုိ႔ အရာတဦးတေယာက္၏လက္ခံမႈကို မရခပါ။

ဘာသာေရးဆိတ္သုန္မႈ

ဘာသာေရးဆိတ္သုန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရြီးသူကုိယ္တြိတခ်ိဳ႕ကို တင္ျပပါမည္။ စာရြီးသူရို႕ရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ အျမင့္တမုိက္ခန္႔ ေရႊဘုရား (၁၅) ပါး၊ ေငြဘုရား (၂၅) ပါးကုိ ငယ္စုိင္ခါကပင္ သႀကၤန္က်တုိင္း ေရႊအုပ္ထဲကယူၿပီး ဘုရားရီခ်ိဳးရာတြင္ ျမင္ဖူးေလ့ဟိပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းႀကီးျမဲေလ့မဟိပါ။ တရက္နိတြင္ ဘုန္းႀကီးတပါး ေက်ာင္းလာထုိင္ပါသည္၊၊

မ်ားမၾကာခင္ ေရႊဘုရားတပါးႏွင့္ ေငြဘုရားသုံးပါး စေပ်ာက္လားပါသည္၊၊ ရြာသားမ်ား သႀကၤန္ဘုရားရီခ်ဳိးေသာခါ သိရပါသည္၊၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ဘုရားေပ်ာက္မႈကုိသိတိုင္း ရြာထဲက မသင္ခါသူမ်ားကို ရဲေခၚၿပီး သတ္ပုတ္စစ္ဆီးေလ့ဟိပါသည္၊၊ လက္ပူးလက္တဲြကား မမိပါ၊၊ ႏွစ္မ်ားမၾကာခင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဟိ ဘုရားပလႅင္ခုန္တန္းမွာတင္ထားေသာ ေရႊအုပ္ထဲက ေရႊဘုရား (၁၅) ပါး၊ ေငြဘုရား (၂၅) ပါးရို႕ေဒသစာရီ ႄကြလားပါသည္၊၊ ဘုရားတပါးလည္း ကိမ္း၀ပ္ျခင္းမဟိလိုက္ပါယာ၊၊

ယင္းႏွစ္မုိးရာသီ တညည့္မွာ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းနား ေစတီ (၅) လုံးအနက္ ပ်က္စီးနီေသာေစတီတလံုးကုိ မီးလက္လက္ႏွင့္ ေဖာက္ထြင္းနီသည္ကို ရြာသားမ်ားျမင္ရပါသည္၊ ရြာသားမ်ား၀ုိင္း၀န္းလုိက္ရာ လူကိုကား မမိလုိက္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ေစတီဌာပနာကား တခုလည္းမက်န္ပါ။ အစအနတစိေခ်ကိုရာ တြိရပါသည္။ ၄င္းက်န္ဟိေသာဌာပနာမ်ားကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔တင္ထားရန္ ရြာသားမ်ားဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိကား ေက်ာင္း၌မတြိရလိုက္ပါယာ။

ေက်ာင္းသားေမာင္သွ်င္မ်ားကုိ မီးစစ္ၾကည့္ရာ ဆရာေတာ္ ညဇာက လူစိမ္းႏွစ္ေယာက္သုံးေယာက္ႏွင့္ တုိက္ခန္းထဲမွာ စကားတုိးတုိးေျပာပနာ မဆမေဂါင္းခ်ၾကက္တြန္ခ်ိန္ကပင္ ေပ်ာက္လားခပါေရဟု ေျပာပါသည္။ ယင္းနိညည့္ခါကပင္ ရြာကဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသို႔တခါလည္းမႄကြခလီပါဗ်ာ။ ေရႊဘုရား၊ ေငြဘုရား၊ ေစတီဌာပနာမ်ားႏွင့္အတူ နိဗၺာန္ဖုံသုိ႔ ႂကြလွမ္းလားပုံေပၚပါသည္။

ေနာက္တႏွစ္ ေဆာင္းရာသီမွာ ေခ်ာင္းသာအလယ္ကၽြန္း ရြာေဟာင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ဓျမတိုက္ပါသည္။ ေရႊဘုရား၊ ေငြဘုရား တပါးမက်န္ပါလားခပါသည္။ ေရႊေရာင္ကြပ္ထားေသာ ပီေစာင္တအုပ္လည္း ပါလားခပါသည္။ ဓျမတုိက္မႈႏွင့္အမ်ားမၾကာ သားလြန္းေတာင္ထိပ္ ကံဆိပ္ရြာအနီး ေတာေက်ာင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွာနားက ေစတီကို ေဖာက္ထြင္းသံၾကားရပါသည္။ တဆက္တည္း ေတာင္ပုတ္ေကရြာနားက သားလြန္းေတာင္ဖ်ားမွာတည္ထားေရ ဘုရားေနာက္ျပန္ဘုရားကို ေဖာက္ထြင္းပါသည္။ မုိးရာသီနားေရာက္ခါနီးမွာ ပုဏၰားႀကီးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ေရႊပရပုိက္ပီေစာင္ကို ဓျမတုိက္ပါသည္။ ေနာက္တႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္တြင္နာမည္ႀကီးဘုရားတဆူျဖစ္ေသာ ေမ်ာက္ႀကိမ္ဘုရားကို ဓျမတိုက္ပါသည္။

စာရီြးသူသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔မထြက္ေရာက္မွီ ႏြီရာသီမ်ားတြင္ ခရီးလားေလ့ဟိပါသည္။ ၁၉၈၇ - ခုႏွစ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဆရစ္ေခ်ာင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ျမဘုရား၊ စိန္ဘုရား၊ မဟာက်န္ဘုရားသုံးပါး ဓျမအတုိက္ခံရပါသည္။ ျမဘုရားမွာ မီးခံတုိက္တာကိုထမ္းမပါ၍ က်န္ခပါသည္။ က်န္ႏွစ္ပါးကား ကံဆုိးမုိးေမွာင္က် ခုိးသားငါးရာေနာက္ တေကာက္ေကာက္ လုိက္ပါလားရပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ဓျမမ်ားမွာ အေယာက္ (၂၀) ေက်ာ္ၿပီး၊ သူရို႕၌ စက္ထုိင္ဘုတ္ပါပါသည္။ စာရြီးသူသည္ ဆရစ္ေခ်ာင္းဇရပ္ဆိပ္တြင္ ညည့္အိပ္လွ်က္ဟိပါသည္။ ခုႏွစ္ရက္တပတ္အဖမ္းခံရပါသည္။ စစ္ဆီးသတ္ပုတ္ျခင္းခံရပါသည္။ ရြာထဲမွ အသိမိတ္ေဆြမိသားစုတစုေထာက္ခံ၍ လြတ္ေျမာက္လာပါသည္။

လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ငပိေရာင္းနီစဥ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ခမီးရြာတရြာျဖစ္ေသာ္ အႀကီးေတာ္မရြာ ရြာသူႀကီးႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဓျမအတုိက္ခံရပါသည္။ ေရႊဘုရားမ်ားပါလားပါသည္။၊ ရြာသူႀကီးထံမွ ေရႊေငြရတနာမ်ား၊ ဒဂၤါးမ်ား သိန္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ပါလားခပါသည္။ ဤသည္ကို က်ားေထာက္ေနာက္ခံျပဳသူမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္ ဖက္ခြက္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္တြင္းတူးေဖာ္ရဟိေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သမိုင္း၀င္ရတနာမ်ား၊ ခိုးယူတူးေဖာ္မႈမ်ား ဓျမတိုက္မႈမ်ားမွရဟိသည့္ သမိုင္း၀င္ပစၥည္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္အာဏာပိုင္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္အာဏာပိုင္ ေမွာင္ခိုစ်ီးကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။

၄င္းေမွာင္ခိုစ်ီးကြက္မွ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာရတနာတခ်ိဳ႕ကို ဖက္ခြက္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႕ေရာင္းခ်ပါသည္။ ၁၉၈၇ - ခုႏွစ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဆရစ္ေခ်ာင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဓျမတိုက္မႈမွ စိန္ဘုရားတပါးႏွင့္ မဟာက်န္ဘုရားတပါးကို စစ္ေတြရန္ကုန္သေဘၤာတြင္ ဖက္ခြက္ေထာက္လွမ္းေရးဖမ္းမိေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ မူရင္းနီရာ ဆရစ္ေခ်ာင္းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ကား ျပန္အပ္သံမၾကားရပါ။ ဖက္ခြက္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားလက္သို႔အပ္လိုက္ရေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

ဖက္ခြက္မ်ားသည္ ၁၉၉၆ - ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ဦးနန္းရာကုန္းကို သံုးလတိုင္တိုင္တူးေဖာ္ပါသည္။ စိန္၊ ေရႊ၊ နီလာ၊ ပတၱျမား အဖိုးတန္ရတနာမ်ားကိုအားလံုးကို သိမ္းယူလားပါသည္။ နန္းရာကုန္း၏ေအာင္ၿမီမ်ားကိုလည္း ေရႊက်င္ပိုင္ေယွာင္က်င္ပါသည္။ ေျမာက္ဦးနီ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားကို လက္နက္ႏွင့္ေျခာက္ၿပီး အစားထိုးမရတန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရွိေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္းယူပါသည္။ ဥႆသလင္းတိုင္း (ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္) ဥႆလင္းေစတီကို ၁၉၉၆ - ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေရာ္အိုင္ဖက္ခြက္စခန္းက ေဖာက္ထြင္းပါသည္။ ေရႊဘုရား၊ ေငြဘုရား၊ စိန္ဘုရား၊ ျမဘုရား တပါးမက်န္သိမ္းယူလားခပါသည္။

ယင္းႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ကူေတာင္ကၽြန္းရြာ ရခိုင္ဘုရင္မင္းဘာႀကီးတည္ထားကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားၿပိဳဘုရားကိုတူးေဖာ္ပါသည္။ ညာဏ္ေတာ္ (၂) လကၼ စိန္သားအစစ္ျဖင့္ထုလုပ္ထားေသာ ဘုရားတဆူ၊ ျမအစစ္ျဖင့္ထုလုပ္ထားေသာ ဘုရားတဆူႏွင့္ စစ္ေတြရေသ့ေတာင္ကားလမ္းနား ဂူေလး၀ဘုရားတူးေဖာ္မႈမွရဟိေသာ စိန္ေလးလံုး၊ ေရႊပန္းခိုင္၊ ေငြပန္းခိုင္မ်ား၊ အတြင္းဌာပနာမ်ားအားလံုးကို ဖက္ခြက္မ်ား ရန္ကုန္သို႔ သိမ္းယူလားပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ရခုိင္ျပည္တြင္ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းဓျမတုိက္မႈ၊ ဘုရားေစတီေဖာက္ထြင္းမႈ၊ ရွိေဟာင္းပစၥည္းတူးေဖာ္ခိုးယူမႈရို႕သည္ ရခုိင္ျပည္အႏွံ႔ျဖစ္ပြားနီပါသည္။ ကနိထိပင္ ေပၚပ်ဴလာျဖစ္ရီပန္းစားနီပါသည္။ ဘာသာတရားဆိတ္သုန္ေသာ ရခုိင္ျပည္ထဲ တခုတည္းကားမဟုတ္ပါ။ ရခုိင့္ေတာ္လွန္ေရးေလာကထဲတြင္လည္း ထိုနည္းလည္ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

စာရြီးသူသည္ (၈၈၈၈) အေရးအခင္း ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ထြက္ၿပီးလြတ္ေျမာက္လာပါသည္။၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မဥၨဴရမ္ျပည္နယ္ သက္ဒိစႀတိတ္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးနီခရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဂယင့္အမွန္ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံၿပီး ေတာ္လွန္တိုက္ပဲြ၀င္နီေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကုိတြိဖူးေရပိုင္ ရခုိင္ရွိေဟာင္းဘုရားမ်ားကိုေရာင္း၍ ရခုိင့္ေတာ္လွန္ေရးကိုတည္ေဆာက္မည့္ ရခုိင္မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ေဂါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကိုလည္း တြိဖူးပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ မွီခိုကပ္ခိုနီၾကရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာရြီးသူအ့ံၾသမိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္ကိုရွိေဆာင္လမ္းျပလုပ္မည့္ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ရွိေဟာင္းရခိုင္ဘုရားမ်ားကိုေရာင္း၍ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုတည္ေဆာက္မည္ဆိုသည္မွာ အလြန္ထူးဆန္းပါသည္။ အံဖို႔လည္းေကာင္းပါသည္။ ဤအယူအဆကား ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ငရဲၿပိတၱာဘ၀မွ အကၽြတ္တရားရေအာင္ကယ္တင္မည့္အစား အ၀ိစိငရဲႀကီးသို႔ ေက်ာက္ဟွက္ႀကိဳးျဖတ္ ္ပစ္ခ်လိုက္သည္ႏွင့္တူပါသည္။

ျမန္မာမႈျပဳခံ ရခိုင္စာပီ

(စာပီေပ်ာက္က လူမ်ိဳးေပ်ာက္သည္။ စာပီေမွာက္က လူမ်ိဳးေမွာက္သည္။ စာပီျမင့္မွ လူမ်ိဳးျမင့္သည္) ဆိုသည့္စကားႏွင့္အညီ ရခိုင္စာပီႏွင့္ပတ္သက္၍ မီးခြန္းထြက္လာပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏အတိတ္သမိုင္းကို မည္သည့္အကၡရာစာပီျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားခပါသနည္း၊ ရတု၊ လကၤာ၊ အရြဲ႕၊ ကဗ်ာစသည့္မ်ားကို မည္သည့္အကၡရာစာပီျဖင့္ ရြီးသားခပါသနည္း။

အေျဖမွာယွင္းယွင္းေခ်ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္စာပီအကၡရာႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားခသည္မဟုတ္ပါလား။ ျငင္းမည့္သူလည္း ဟိမည္မထင္ပါ။ ယင္းပိုင္ဆိုေက ေခတ္ႀကီး (၄) ေခတ္ႏွင့္အတူ ဆင္းသက္လာေသာ ရခိုင့္စာပီ ပဇာေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္နီရပါသနည္း။ ပဇာေၾကာင့္ ျမန္မာမႈျပဳခံနီရပါသနည္း။

ရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္ မာရယုမင္းအစ မဟာသမတမင္းအဆံုး မင္းေပါင္း (၂၅၀) ေက်ာ္ နန္းစံႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀၀) ေက်ာ္ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦး ေခတ္ႀကီး (၄) ေခတ္ျဖင့္နီထိုင္လာရာ စာပီယိုင္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာသည္ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မဟာသမတရာဇာမင္းမတိုင္မီွကပင္ ရခိုင္ရို႕သည္ ေဖာင္ပ်က္၀ါးပိုင္ၿပိဳကဲြကာ ျမန္မာလက္ေအာက္ေရာက္ခရပါသည္။ ကနိဆိုလွ်င္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သူတပါးလက္ေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္း (၂၂၄) ႏွစ္ ျပည့္လားခၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္စာပီေပ်ာက္ကြယ္နီရသည္မွာလည္း ကနိအထိျဖစ္သည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သူတပါးလက္ေအာက္က်ေရာက္မႈႏွင့္အတူ ရခိုင္စာပီ၊ ယိုင္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းအမြီအႏွစ္အားလံုး ျမန္မာမႈျပဳခံရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာ္လည္း မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ ရခိုင့္စာပီမူရင္းကို ထုတ္ေဖာ္ရြီးသားျခင္းမဟိေပ။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္နယ္ၿမီေရာက္ ရခိုင့္စာပီပညာသွ်င္မ်ား ပိုဆိုးပါသည္။ ျမန္စာပီ၊ ျမန္မာလီသံလႊမ္းေသာစာပီ၊ ျမန္မာတ၀က္ ရခိုင္တ၀က္ ကပ်က္စာပီမ်ားကိုရာ မွင္ေယာင္လိုက္ ရြီးနီကတ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေလာကတြင္ ဖုတ္စား၍မကုန္ ျမင္တြိ္နီရပါသည္။

ကနိေခတ္ျမန္မာစာကို ရခိုင္သားမ်ားက ရခိုင္စာဟုအသွ်င္ခံလွ်က္ဟိပါသည္။ ကနိေခတ္ျမန္မာစာသည္ ျမန္မာေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ ရြီးသားထားသည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာစာျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္စာမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ရြီးသားထားေသာျမန္မာစာကို ဇာပိုင္လုပ္ ရခိုင္စာလို႔ အသွ်င္ခံလို႔ရပါဖို႔။ စေကတေပြ အရွက္ဟိစီခ်င္ပါသည္။ အသွ်င္ခံခ်င္ပါလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ရခိုင္ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ပိုင္ရြီးကတ္ရဖို႔မဟုတ္ပါလား။

ျမန္မာစာပီကို ရခိုင္စာပီပညာသွ်င္မ်ားက မွင္ေယာင္လိုက္ ခိုးခ်နီသိမ့္ေရအျပင္၊ ရခိုင္မူရင္း စာပီရတု၊ လကၤာ၊ အရြဲ႕၊ ကဗ်ာ၊ ေက်ာက္စာ၊ ပီစာမ်ားကိုလည္း ရက္ရက္စက္စက္လက္မတြန္႔ဘဲ ျမန္မာမႈျပဳလွ်က္ဟိပါသည္။

ေကာင္းေကာင္း၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းစြာက ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ၿမီထုတ္ စာေစာင္မဂၢဇိန္းရို႕ျဖစ္ပါသည္။ မဆလေခတ္ ျပည္တြင္းရခိုင္ပညာသွ်င္ႀကီးမ်ားျပဳစုေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္းစာအုပ္ (စာပီက႑) တြင္လည္း သု၀ဏၰေဒ၀ီေစာျပည့္ညိဳ၏ သိန္ကန္မိန္တြင္ရတုကို ျမန္မာမႈျပဳထားပါသည္။

ရခိုင္ကံၾကမၼာ ႏွစ္ (၂၀၀) (၁၃၄၆ - ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္နိထုတ္) တြင္လည္း ၀တီခိုင္ (ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ) သည္ သု၀ဏၰေဒ၀ီရတုပိုဒ္စံုကို လက္မတြန္႔ဘဲ ျမန္မာမႈျပဳထားသည္။

မူရင္း သု၀ဏၰေဒ၀ီ၏ရတုႏွင့္ ရခိုင္ကံၾကမၼာႏွစ္ (၂၀၀) ပါ ျမန္မာမူခံရတုကို တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ပါက မည္သည္ေလာက္ကြာျခားသည္ကို တြိျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) သိန္ကန္မိန္တြင္၊ ဆယ့္ႏွစ္ခြင္ကို၊ လြမ္းပင္ျမင့္စည္၊ ၾကာရွည္တာအကူး၊ တေပါင္းမင္းလြင္၊ ရြက္က်င္ေတာင္ေလျမဴးက၊ ၿပိဳက္သြယ္ႏူးစီးသြယ္ျဖာ၊ မတတ္သာေခ်၊ ဤေထြေထြကို၊ ၾကည့္ေလသမွ်သာတည္း၊ ပင္တိုင္းမွာညွာရြက္ေႄကြ၊ ေလျပင္ခတ္လိုက္၊ ပရစ္ေ၀ေ၀ႏွင့္၊ ငွက္ေရႊေမာင္ႏွံစံု၊ ပန္းႏွစ္ခက္ကို၊ ယူလွ်က္ႏႈတ္၀ယ္ငံု၍၊ စာခံြတံုေရႊႏွစ္လို႔၊ တထူးေထြလာ၊ ဘာသာလူလို၊ မကိုႏႈတ္ျဖင့္တို႕႔၍၊ ဤသို႕ခ်စ္ဘြယ္ဆင္၊ ရာသီခြင္ဆယ့္ႏွစ္လမ္း၊ ျငမ္းလို႔အညီ၊ မိဂသီပင္၊ ေရွ႕ဆီျမင္ေသာ္၊ စက္ခြင္မွာေယာင္ယမ္းခဲ့၊ ေထာက္လွမ္းမစာနာ၊ ပညာအထု၊ ျမတ္သူ႕ၾကည့္မွန္၊ ၾကာေလဟန္မူ၊ သူရတန္မင္း၏ရင္ေသြး၊ ဒန္္ရမာဇာလီ၊ ဒူရဘီႏွင့္၊ ခ်စ္ညီတူၾကေရးကို၊ ေနာက္ေမးမေလွ်ာက္လုိ၊ ေနလည္းႏွစ္စင္း၊ ႏွစ္ပြင့္စံုညီ၊ မဒၵီေရွ႕အဟုိတို႔၊ ေတာင္ကၽြန္းညိဳေလာကဓါတ္၊ တိုင္းမဇၥိ်မာ၊ ယင္းကျဖာသည္၊ ရာဇာမ်ိဳးရို႔ျမတ္၏၊ ဆက္မျပတ္သိမ္းယူျပန္၊ သာဂီအဆက္၊ ႏြယ္မပ်က္သည္၊ ကနက္ျဖန္႔ကာစံ၏၊ ရွစ္တန္ပလႅင္ရိုး၊ ဘိုးကဆက္ခံ၊ ဘနန္းစံသည္၊ နန္းရံတို႕အမ်ိဳးတည္း၊ ကတိုးအနံ႔လို၊ သင္းပ်ံ႔မႊီးႀကိဳင္၊ ရွစ္ရပ္လႈိင္သည္၊ မ႑ိဳင္ခ်က္ျမႇဳတ္သိုထက္၊ နဂိုျပည္ေ၀သာလီ၊ ဓညႏွစ္ခန္း၊ ႏွစ္ျပည္မွန္းသည္၊ ထီးနန္းအစီရီတည့္၊ မ်ိဳးသာကီစဥ္မပ်က္၊ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ၊ မဟာႏြယ္ရိုးတက္၏၊ မယွက္မေႏွာၿပီ၊ ရွစ္ေသာင္းအခ်ာ၊ ဆက္ကာစိုးစံ၊ နန္းရံမယ့္ဌာနီသို႔၊ ရာသီမစြန္းခင္၊ ေအာင္စည္ယြမ္း၍၊ စက္ပန္းျဖန္႕ေစခ်င္သည္၊ ေနာက္ခြင္ၾကာလြန္းစြတကားလည္။ ။

(ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ သု၀ဏၰေဒ၀ီရတုမူရင္း)

(၁) သိန္ကန္မိန္တြင္၊ ဆယ့္ႏွစ္ခြင္ကို၊ လြန္ပင္ျမင့္စည္၊ ၾကာရွည္တာအကူး၊ တေပါင္းမင္လြင္၊ ရြက္က်င္ေတာင္လီျမဴးက၊ ျပစ္သြယ္ႏူးစီးသြယ္ျဖာ၊ မတတ္သာၿပီ၊ မႈိင္းလို႔ရီေက၊ ၾကည့္လီသမွ်သာတည္း၊ ပင္တိုင္မွာညႇာရြက္ႄကြီ၊ လီျပင္းခတ္လိုက္၊ ပရစ္၀ီ၀ီႏွင့္၊ ငွက္ရႊီေမာင္ႏွံစံု၊ လိုင္ခ်င္းတြဲယွက္၊ ပန္းႏုခက္ကို၊ ယူလွ်က္ႏႈတ္၀ယ္မံု၍၊ စာခြန္႔တံုရႊင္ႏွစ္လို၊ တထူးေထြလာ၊ ဘာသာလူလို၊ မကိုႏႈတ္ျဖင့္တို႔၍၊ ဤသို႔ခ်စ္ဖြယ္ဆင္၊ ရာသီခြင္ဆယ့္ႏွစ္လမ္း၊ ျငမ္းႏွင့္အညီ၊ မိဂသီပင္၊ ရွိကျမင္ေသာ္၊ စက္ခြင္မွာေယာင္ယမ္းခယ့္၊ ေထာက္လွမ္းမစာနာ၊ ပညာအထု၊ ျမတ္သူ႔ၾကည့္မွန္၊ ၾကာလီဟန္မူ၊ သူရတန္ရင္သီြး၊ ဒန္ရမာဇာလီ၊ ဒူရဘီႏွင္၊ ခ်စ္ညီတူခရီးကို၊ ေနာက္မီးမေလွ်ာက္လို၊ နီလည္းႏွစ္ဆင့္၊ ႏွစ္ပြင့္စံုညီ၊ မဒၵီရွိအဟိုရို႕၊ ေတာင္ကြ်န္းညိဳေလာကဓါတ္၊ တိုင္းမဇၥ်ိမာ၊ ယင္းကျဖာေက၊ ရာဇာအမ်ိဳးျမတ္၏၊ ဆက္မျပတ္သိမ္းယူျပန္၊ သာကီအဆက္၊ ႏြယ္မပ်က္ေက၊ ကနက္ျဖန္႕ကာစံ၏၊ သွ်စ္တန္ပလႅင္ရိုး၊ ဘိုးကဆက္ခံ၊ ဘနန္းစံေက၊ နန္းရံကိုယ့္အမ်ိဳးတည္း။ ကတိုးနံ႔ဥဒဟို၊ သင္းပ်ံ႕မႊီးႀကိဳင္၊ သွ်စ္ရပ္လႈိင္သည္၊ မ႑ိဳင္ခ်က္ျမဳပ္သိုထက္၊ ျပည္နဂိုရ္ေ၀သာလီ၊ ဓညႏွစ္ခန္း၊ ႏွစ္ျပည္လႊမ္းေက၊ ထီးနန္းအစီရီတည္း။ မ်ိဳးသာကီစဥ္မပ်က္၊ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ၊ မဟာႏြယ္မ်ိဳးတက္၏။ မယွက္မေႏွာၿပီ၊ သွ်စ္ေသာင္းအခ်ာ၊ ဆက္ကာစိုးစံ၊ နန္းရံမယ့္ဌာနီသို႔၊ ရာသီခြင္မစြန္းခင္၊ ေအာင္စည္ရႊန္းလို႔၊ စက္ပန္းျဖန္စီခ်င္ေရ၊ ေနာက္ခြင္ၾကာလြန္းစြတကားလည္း။

ဤစာအုပ္တြင္ ၀တီခိုင္က (ၾကည့္လီသမွ်) ကို (ၾကည့္ေလသမွ်) ဟူ၍၄င္း၊ (ညွာရြက္ႄကြီ) ကို (ညွာရြက္ေႄကြ) ဟူ၍၄င္း၊ (လီျပင္းခတ္လိုက္) ကို (ေလျပင္းခတ္လိုက္) ဟူ၍၄င္း၊ (ပရစ္၀ီ၀ီ) ကို (ပရစ္ေ၀ေ၀) ဟူ၍၄င္း၊ (မင္း၏ရင္သြီး) ကို (မင္း၏ရင္ေသြး) ဟူ၍၄င္း၊ (နီ) ကို (ေန) ဟူ၍၄င္း၊ (ေနာက္မီး) ကို (ေနာက္ေမး) ဟူ၍၄င္း အရွက္တရားကင္းမဲ့စြာ ျမန္မာမႈျပဳထားသည္ကို တြိျမင္ရပါသည္။ ဤနီရာတြင္ စာရြီးသူသည္ ရခိုင္ (ေနာက္မီး) ကို ျမန္မာကလည္း (ေနာက္မီး) အျဖစ္ အတူတူသံုးသည္ဟု သတိထားမိပါသည္။ ရခိုင္ (မီး) ကို ျမန္မာက (ေမး) ဟူ၍ မသံုးစဲြပါ၊ ၀တီခိုင္၏ (ေနာက္ေမး) ဟူ၍ ျမန္မာလြန္ကၽြန္မႈ၀ါဒသည္ကား ရွက္ဖြယ္အတိျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ရခိုင့္ကံၾကမၼာႏွစ္ (၂၀၀) ပါ သု၀ဏၰေဒ၀ီရတုပိုဒ္စုံႏွင့္ မူရင္းသု၀ဏၰေဒ၀ီရတုပိုဒ္စံုကို ဆံုးခန္တိုင္ေအာင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လိုပါက ဗ်ာဒိတ္ပန္းမဂၢဇိန္းအမွတ္ (၁) ကို ရွာယူဖတ္ၾကည့္ပါ။

ရခိုင္အားမာန္စာေစာင္ (၁) အဖြင့္ကဗ်ာအျဖစ္ ဖဒူမင္းညိဳရြီးစပ္ေသာ ေမွာက္ေတာ္ဧျခင္း (၁) ကို (ေပၚဦးကမၻာ၊ ၾကာငါးပြင့္လိုက္၊ ေရာင္ၿမိဳက္ဥာဏ္ျဖဴ၊ ငါးဆူရွင္နည္း၊ ပြင့္မည္ခ်ည္းတြင္၊၊ မိတၱည္းမေရာက္၊ ေလးပါးေနာက္၀ယ္၊ ငါးေထာင္ေထာက္တာ၊ သာသနာတြင္၊ ငါးစင္းအျမတ္၊ န၀တ္ေရက်၊၊ ငါးရာရသား၊ ဂစၦပနဒီ၊ ဤသည္ညာမြန္၊ ယဥ္ထန္တဘက္၊ ပင္လယ္ထြက္ေသာ္၊ ႏွစ္ဘက္ကမ္းၿခီ၊ ျဖားေရမွီ၀ယ္၊ ေရွ႕ဆီျပဳဗၺာ၊ အာကာမွီခိုင္း၊ ေတာင္ၿပိဳင္းၿပိဳင္း၌၊ ဆိုင္းဆိုင္းမ႑ိဳင္၊ ရခိုင္ညြန္႔ဖူး၊ မြန္ၾကည္ျမဴးသို႔၊ ေျမာက္ဥေရႊနန္း၊ တည္လတ္ထြန္းသည္၊ ဤကၽြန္းဇမၺဴထူးတည္ေလ) ဟူ၍ ရြီးသားထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤနီရာမွာ ရခိုင္စာပီကို ျမန္မာမႈျပဳထားသည္ကို တိြရပါသည္။ (ငါးဆူရွင္နည္း) ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ဘုရားငါးဆူကို ညႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါလိမၼည္။ (ငါးဆူရွင္နည္း) ကို ျမန္မာမ်ားက (ငါးဆူသွ်င္နည္း) ဟု အသံထြက္ပါသည္၊ ရခိုင္ရို႕ကား (ရွင္) ဆိုေသာေ၀ါဟာရကို (သွ်င္) ဟု အသံမထြက္ပါ၊ (သွ်င္) ကို ရခိုင္ရို႕က ဘုရားတရား၌ အမ်ားသံုးစြဲပါသည္၊ (အရွင္ဘုရား) ဟူ၍ မဟိပါ၊ (အသွ်င္ဘုရား) ဟူ၍ရာ ဟိပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုရီြးသားၾကသည္မွာ ျမန္မာမ်ားျဖစ္ပါသည္၊ (ရွင္) ကို ရခိုင္ရို႕က (ရုင္ရွင္ေတာ္မဟာမုနိ၊ ဆံေတာ္ရွင္ဘုရား) စသည့္နီရာမ်ား၌ သံုးစြဲပါသည္။ (ရွင္) ဟူသည္မွာ (အသက္ရွင္သည္) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ (အရွင္၊အသီ) ဟူ၍ ရခိုင္ရို႔ကသံုးပါသည္။ (ျဖားေရမွီ၀ယ္) အသံုးအႏႈံးမွာလည္း ရခိုင္သားမ်ားက ရခိုင္စာပီကို ျမန္မာမႈျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ေရ) ကို ဗမာရို႕က (ေယ) လို႕အသံထြက္ပါသည္။ (ေရ) ကို ရခိုင္ရို႕က (လားေရ၊ လာေရ၊ စားေရ၊ တိြခေရ၊ ျမင္ခေရ၊ နီခေရ) ဟူ၍ သံုးပါသည္။ ထို (ေရ) ကို (ရီ) ဟူ၍ ရခိုင္စာပီ၌ ေျပာဆိုရီြးသားပါသည္။ (ရီႀကိဳင္ေခ်ာင္း၊ ေသာက္ရီ၊ သံုးရီ၊ ျဖားရီ၊ ကန္ရီ၊ တြင္းရီ၊ ေခ်ာင္းရီ၊ ရီအိုင္) စသည္ျဖင့္ သံုးစြဲေခၚေ၀ၚပါသည္။ (ေရွ႕ဆီျပဳဗၺာ) ဆိုသည့္ အပိုဒ္၌လည္း (ေရွ႕) စကားလံုးမွာ ျမန္မာမႈျပဳခံရခိုင္စာပီျဖစ္ပါသည္။ (ေရွ႕) ကို မူရင္း ရခုိင္စာပီ၌ကား (ရွိ) သို႔မဟုတ္ (ရွိယ့္) ဟူ၍ တြိရပါသည္၊ ရခိုင္စကား၌လည္း အခုထက္ထိ (အရွိ၊ အေနာက္) ဟူ၍ ေျပာဆိုသံုးစဲြလွ်က္ဟိပါသည္။

၄င္းရခိုင့္အားမာန္စာေစာင္ (၁) အဖြင့္ကဗ်ာ (၂) အျဖစ္ေတာ္လွန္ေရးစာဆို မင္းသားႀကီးရႊီဗန္းရြီးသားခေသာ သီတန္းစားရတုကို ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက လက္အား၍ ျမန္မာမႈျပဳထားပါသည္။ (မင္းသားအမွန္၊ ငါလွ်င္ၾကံက၊ ႏိုင္ငံရပ္စည္၊ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ကိုယ့္အသက္ကို၊ ရက္ရက္စြန္႔ခြာ၊ ကုလားရြာ၌၊ ခႏၶာရုပ္ေဟာင္း၊ ဘ၀ေျပာင္းခဲ့၊ ျဖစ္ေၾကာင္းသံသာ၊ သတၱ၀ါတို႔၊ မွန္စြာမခၽြတ္၊ သူမသတ္လည္း၊ မလြတ္တခါ၊ ေသအ့ံရာတည္း၊ ကမၻာမေၾက၊ သူတို႔ေတြလည္၊ အေနမစိုး၊ ငါေျမတိုးေသာ္၊ အရိုးတခါ၊ တြန္လိမ့္ရာ၏၊ ေနာင္လာေနာင္လူ၊ ရခိုင္သူတို႔၊ အယူမေျပာင္း၊ ငါ့လမ္းေၾကာင္းကို၊ ေကာင္းေကာင္းလိုက္လာ၊ တိုင္းဓညာကို၊ တခါမုခ်၊ ငါရို႕ရအ့ံ။ လံုးလေရွ႕သန္၊ လိုလွ်င္ၾကံက၊ နိဗၺာန္မခၽြတ္၊ လက္၀ါးခတ္သည္၊ စြဲမွတ္ဤစာေသတမ္းစာတည္း) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

(ေသအံ့ရာတည္း၊ လံုးလေရွ႕သန္၊ စဲြမွတ္ဤစာေသတမ္းတည္း) စေသာအပိုဒ္မ်ားတြင္ (ေသ၊ ေရွ႕) ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ ျမန္မာမႈျပဳခံ ရခိုင္စာပီျဖစ္ပါသည္။ (ေသ) (ေရွ႕) ဟူ၍ ရခိုင္ရို႕က သံုးစြဲျခင္းမဟိပါ။ ရခိုင့္စာပီ၌ (သီ) (ရွိ) ဟူ၍ရာ သံုးစဲြပါသည္။ စကားေျပာရာတြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ေျပာဆိုသံုးႏံႈးပါသည္။ (သူတို႔ေတြလည္း) ဆိုသည့္အပိုဒ္၌လည္း (ေတြ) ဆိုေသာေ၀ါဟာရကို ရခိုင္၌လံုး၀မတြိရပါ။ (ေတြ) သည္ ျမန္မာစကားစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာမႈအျပဳမခံရသိမ့္ေသာ (ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း၊ မူရင္းသု၀ဏၰေဒ၀ီ၏ရတု) မ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္စာပီအရြီးအသားအစစ္မ်ားကို တြိရပါလိမ့္မည္။

အျမင္

အမ်ိဳးသီလကိုေစာင္ထိမ္းေရဆိုေသာ ရခိုင္သားႀကီးရို႔ ေအကနိ အမ်ိဳးသီလကိုဖ်က္ဆီးနီေရဆိုေက မမွားပါ။ ရခိုင့္ကံၾကမၼာႏွစ္ (၂၀၀)၊ ရခိုင္အားမာန္္စာေစာင္၊ ရခိုင္ဘ၀၊ ဓည၀တီစာေစာင္၊ လမ္းျပၾကယ္စာေစာင္၊ ယခု (ရခိုင္အမ်ိဳးသားသတင္းစာ) ရို႕သည္ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ၿမီကထြက္ေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္စကားရခိုင္ေ၀ါဟာရ တလံုးတပါဒမွ် မတြိရပါ။ အထက္စာေစာင္မ်ားပါ ေဆာင္းပါးကဗ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္စာပီထဲသို႔ လံုး၀သြတ္သြင္းမရေသာ ျမန္မာစာပီမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေအပိုင္ ျမန္မာစာပီကို ရခိုင္လူငယ္ထုအတြင္းသို႔ ရခိုင့္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားက အတင္းအဓမၼသြတ္သြင္းပီးနီမည္ဆိုပါလွ်င္ အမ်ားမၾကာရခိုင္သားကို ျပတိုက္ထဲမွာၾကည့္လီကတ္ပါဖိ။

ရခိုင္စာပီကို လ်စ္လ်ဴျပဳ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ပစၥလကၡတ္ပစ္ထားသည့္အျပင္ မူရင္းရခိုင္စာပီမ်ားကိုလည္း တတ္အားသမွ်ျမန္မာမႈျပဳနီေသာ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ႀကီးမ်ားကို ပေဇာင္ပ်င္လို႔ မ်ိဳးခ်စ္ေတဟုဆိုပါဖို႔။ မိမရို႕မွာ ကိုယ္ပိုင္စာပီအကၡရာ၊ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားဟိပါလွ်က္သားႏွင့္ သူမ်ားစာပီ၊ သူမ်ားစကားကိုအငွါးသံုးစဲြျခင္းသည္ ကၽြန္စရိုက္လကၡဏာျဖစ္သည္။ ေတာင္ေက်ာ္မ်ားက အားလံုးဖတ္နားလည္ေအာင္ ျမန္မာပိုင္ရြီးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆင္ၿခီပီးေလ့ဟိပါသည္။

ေတာင္ေက်ာ္တိကို ရခိုင့္အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက လံုး၀ပစ္ပါယ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ငေတာင္ေက်ာ္) တိ အသက္ဟိနီသမွ် ရခိုင္သားကၽြန္ဘ၀က မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။ ငေတာင္ေက်ာ္တိသည္ ရခိုင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးကို တိုက္ရိုက္တမ်ိဳး သြယ္၀ိုက္တဖံုဖ်က္ဆီးနီေသာ ကာလနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ ဘာသာတရားအားအေလးအနက္မထားမႈ၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ အျပန္အလွန္မေလးစားမႈ၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးလိုမႈရို႕သည္ ရခိုင္သား၏ကၽြန္ဗီဇလကၡဏာျဖစ္သည္။ ရခိုင္တခ်ိဳ႕ ရခိုင္စကားမေျပာတတ္ပါယာ။ (ယ) ႏွင့္ (ရ) ကိုကဲြေအာင္ အသံမထြက္တတ္ပါယာ။ ေအပိုင္ျဖစ္လာရျခင္းသည္ ရခိုင့္စာပီမထြန္းကားမူအေပၚ အဓိကမူတည္ပါသည္။ ျမန္မာကိုက်ည္း အျပစ္ေျပာလို႔မၿပီးပါ။ ကိုယ္မ်က္ခ်ီးကို ကိုယ္ျမင္ခ်ိန္တန္ပါဗ်ာယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အခ်ဳပ္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ျမန္မာကိုေခၚခီစြာလည္း ရခိုင္သားပါ။ ရခိုင့္စာပီကို ျမန္မာျပဳနီသူမ်ားမွာလည္း ရခိုင္သားပါ။ ရခိုင္ဘုရားမ်ားကို သိုက္တူးေရာင္းစားစြာလည္း ရခိုင္သားပါ။

ျမန္မာမႈျပဳခံရခိုင့္စာပီႏွင့္အတူ ရခိုင္သားဦးေဏွာက္ ျမန္မာမႈျပဳခံလားရသည္။ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ၄င္းကို ရခိုင္စကားတြင္ (ျဂင္းကပ္လားယာ) ဟု ေျပာပါသည္။ ေအပိုင္ဆိုေက ဆရာႀကီးရို႕ ကၽြန္ေတာ္ရို႕တိက မ်ိဳးဆက္သစ္တိကို ဇာအမြီမ်ိဳးပီးရပါဖို႔လဲ။ သမိုင္း၀င္ဘုရားကိုေရာင္းလို႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔စြာလား။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိုဓျမတိုက္လို႔ လူမႈဖံုလံုေရးလုပ္ဖို႔စြာလား။ (ခင္ဗ်ားေပ်ာတာ က်ေနာ္ မက်ားဘူး၊ ယခိုင္စကားေမ့သြားပ်ီ) ဆိုေရ အမြီမ်ိဳးလား။ သမိုင္းပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ယင္း သမိုင္းႄကြီးတင္နီကတ္ေတ အမိလင္မသားတိ ပေဇာင္စဥ္းစားကတ္ေတေရာင္။ ။

ေက်ာ္၀င္းေခ် (ေခ်ာင္းသာႀကီး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|