(င)(ည)(န)(မ) စာလံုး (ေလး) လံုး၏ထူးျခားခ်က္ (ငါး) ရပ္

(င)(ည)(န)(မ) စာလံုး (ေလး) လံုး၏ထူးျခားခ်က္ (ငါး) ရပ္
===================================

(ၿပီး) (ကတ္) (ပ်ာယ္) (ေတ) (ေရ) ေဆာင္းပါးတြင္ အင္တန္ေခ်ေလာက္ အက်ယ္ကို ယွင္းျပၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိတခုတည္းကိုပင္ တတိုင္က (နိ) တတိုင္က (နိန္႔) ။ ရခိုင္သင္႐ိုးမွာလည္း (မီး) ကို (မိန္း) ဟု စာလံုးေပါင္းထားသည္ကိုတြိျမင္နီရသျဖင့္ ေအပိုင္ေယွာင္ ပ်င္းဖို႔ေကာင္းေရ သဒၵါဆာင္းပါး သတ္ပံုေဆာင္းပါးကို ရြီးဖို႔က်ပါလတ္ေတ။ ႏႈတ္တရာ စာတလံုး ထိုကဗ်ာေအာက္မွာ လိုက္ေျပာ။ ေဒပို႔စ္ေအာက္မွာ လိုက္ေျပာ အာေညာင္းစြာရာ အဖတ္တင္ေရ။ အရာမေရာက္။

က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ (င)
စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ (ည)
တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ (န)
ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ (မ)

(င) (ည) (န) (မ) စာလံုးေလးလံုးကို သံရွည္သံပြားအသတ္ဟုေခၚပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သံုးသံပြား၍ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ကင္) (ကင့္) (ကင္း)
(တည္) (တည့္) (တည္း)
(ကန္) (ကန္႔) (ကန္း)
(သိမ္) (သိမ့္) (သိမ္း)

သံုးသံပြား၍ ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထူးျခားခ်က္ (၁)။ (ေရ) သံထြက္ျခင္း။
=======================

ရခိုင္စာပီတြင္ ၀ါက်တေၾကာင္း၏အဆံုးတြင္ (ေတ) သို႔မဟုတ္ (ေရ) ႏွင့္ အဆံုးသတ္သည္ကို လူတိုင္းသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္၀ါက်မ်ိဳးတြင္ (ေရ) ျဖင့္အဆံုးသတ္သည္ကို အတိအက်သိသူ အလြန္ယွားပါလိမ့္မည္။ အလြယ္ဆံုးႏွင့္ အယွင္းဆံုးကိုေျပာရလွ်င္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခေသာ (င)(ည)(န)(မ) သံရွည္သံပြားအသတ္ႏွင့္ဆံုးေသာ ၀ါက်တိုင္းတြင္ (ေရ) ႏွင့္အဆံုးသတ္သည္ကို အတိအက်ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ သရမ်ားႏွင့္ အဆံုးသတ္ေသာ ၀ါက်တိုင္းတြင္လည္း (ေရ) ႏွင့္ဆံုးပါသည္။

ဥပမာ။ ။

ခင္ေရ၊ မင္ေရ။ ခင္မင္ေရ။ လမ္းခင္းေရ။ ၀မ္းတင္းေရ။
ဘုရားတည္ေရ။ တည္းခိုခန္းမွာ တည္းေရ။
အ၀တ္လွန္းေရ။ ပင္ပန္းေရ။
ၾကမ္းေရ။ ၿခီလွမ္းလွမ္းေရ။

ထူးျခားခ်က္ (၂)။ (ၿပီး) ကို (ၿဗီး) ဟု အသံထြက္ျခင္း။
================================

ျမင္ၿပီးယာလား။ မထင္းအိုး တည္ၿပီးယာလား။ အ၀တ္လွန္းၿပီးယာလား။ သူခိုးဖမ္းၿပီးယာလား။

အားလံုး (ၿဗီး) သံထြက္သည္ကို သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။

ထူးျခားခ်က္ (၃)။ (ပ်ာယ္) ကို (ဗ်ာယ္) သံထြက္ျခင္း။
========================

(င)(ည) (န) (မ) ၏ ထူးျခားခ်က္ ေနာက္တခုမွာ (င)(ည) (န) (မ) သံရွည္သံပြားအသတ္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ေသာ ၀ါဒက်တိုင္းတြင္ (ပ်ာယ္) ကို (ဗ်ာယ္) သံထြက္ပါသည္။

ဥပမာ။ ။

မျမင္ဗ်ာယ္။ မတည္းဗ်ာယ္။ မဆန္းဗ်ာယ္။ မနမ္းဗ်ာယ္။

အားလံုး (ဗ်ာယ္) သံထြက္သည္ကို သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။

ထူးျခားခ်က္ (၄)။ (ကတ္) ကို (ဂတ္) ဟု အသံထြက္ျခင္း။
==================================

မခင္ကတ္။ မျမင္ကတ္။ မတည့္ကတ္။ ေက်းဇူးမကန္းကတ္ကဲ့။ မစမ္းကတ္ကဲ့။

အထက္ပါ၀ါက်မ်ားတြင္ အားလံုး (ဂတ္) သံထြက္သည္ကို သတိထားမိပါလိမ့္မည္။

ထူျခားခ်က္ (၅)။ (ငြိ) (ညိ) (နိ) (မိ)
=====================

သံရွွည္သံပြားအသတ္မ်ားတြင္ (ပြတ္တင္ လံုးတိတင္) ေသာအခါ

(ငြိ) ကို (ငြိမ့္) ဟု အသံထြက္ပါသည္။
(ညိ) ကို (ညိမ့္) ဟု အသံထြက္ပါသည္။
(နိ) ကို (နိန္႔) ဟု အသံထြက္ပါသည္။
(မိ) ကို (မိန္႔) ဟု အသံထြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

(ဆံခတ္) ေသာအခါ

(ညီ) ကို (ညိန္) ဟု အသံထြက္ပါသည္။
(နီ) ကို (နိန္) ဟု အသံထြက္ပါသည္။
(မွီ) ကို (မွိန္) ဟု အသံထြက္ပါသည္။

(ဆံခတ္ ၀စၥေပါက္) လိုက္ေသာအခါ

(ညီး) ကို (ညိမ္း) ဟု အသံထြက္ပါသည္။
(နီး) ကို (နိမ္း) ဟု အသံထြက္ပါသည္။
(မီး) ကို (မိန္း) ဟု အသံထြက္ပါသည္။

ထူးျခားခ်က္ (၁)(၂)(၃)(၄)(၅) ငါးရပ္စလံုးမွာ တရားသီ၊ ပံုသီျဖစ္၍ တရားသီ ပံုသီနည္းတခုအျဖစ္ မွတ္သားအပ္သည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းမဟိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္

(နိ) ကို (နိ) ဟုသာလွ်င္ စာလံုးေပါင္းအပ္သည္။ (နိန္႔) ဟု စာလံုးမေပါင္းအပ္။
(နီ) ကို (နီ) ဟုသာလွ်င္ စာလံုးေပါင္းအပ္သည္။ (နိန္) ဟု စာလံုးမေပါင္းအပ္။
(မီး) ကို (မီး) ဟုသာလွ်င္ စာလံုးေပါင္းအပ္သည္။ (မိန္း) ဟု စာလံုးမေပါင္းအပ္။

(နိန္) (နိန္႔) (မိန္း) အဆိုပါသတ္ပံုမ်ားမွာ အသံကိုလိုက္၍ စာလံုးေပါင္းျခင္းျဖစ္သည္။ သတ္ပံုမွန္ဟု မဆိုအပ္။

သင္ရိုးတြင္ (မိန္း) ဟုျဖစ္နီပါသျဖင့္ (မီး) ဟု ျပဳပ်င္သင့္ပါေၾကာင္း။ ရခိုင္စာပီကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးပန္းလံုးပန္းအားထုတ္နီသူမ်ားမွာလည္း ဦးေဆာင္ဦးရြက္စံျပဳထိုက္သူမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သင့္ေၾကာင့္။ အမွားေနာက္လိုက္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပယင္း (င)(ည)(န)(မ) သံရွည္သံပြားအသတ္စာလံုး (ေလး) လံုး၏ထူးျခားေသာ ၀ိေသသ (ငါး) ရပ္ ေဆာင္းပါးတိုအား ဤတြင္ အဆံုးသတ္အပ္ပါသည္။

(သာလွဦး)
ေအာက္တိုဘာလ (၂၅) ရက္ တလဂၤုနီနိ။ ၂၀၁၅။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|