ေလာကသာရ အပိုဒ္ (၁) မွ အပိုဒ္ (၂၀) ထိ (ရခိုင္မူ)

ေလာကသာရ အပိုဒ္ (၁) မွ အပိုဒ္ (၂၀) ထိ (ရခိုင္မူ)
================================

၁) ၾကားဘိသူျမတ္၊ အျမဲမွတ္လီ၊ ဟိတတၳီက၊ ၾသ၀ါဒျဖင့္၊ ဆံုးမပီးလီ၊ နား၀င္စီေလာ။ နီသို႔ထင္ရွား၊ ဘုရားတရားသံဃာ၊ ရတနာထြတ္ထား၊ ျမတ္သံုးပါးကို၊ ဦးဖ်ားထိပ္တက္၊ အျမဲရြက္၍။ ။ စံုမက္သဒၵါတည္စီမင္း။ ။

(၂) အသက္ရွည္စြာ၊ အနာမဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာင္းလွစီခ်င္၊ ပ့ဲျပင္နိစၥ၊ ကြပ္ဆုံးမသား၊ မိဘဆရာ၊ စကားနာ၍၊ က်မ္းစာသိျမင္၊ တတ္ေအာင္သင္ေလာ။ ေပၚလြင္မျပဳ၊ ေကာင္းရာတုလ်က္၊ ေကာင္းမူျမတ္ႏိုး၊ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳး၍။ ။ ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌တည္စီမင္း။ ။

(၃) သက္ႀကီးမိဘ၊ ဆရာစသား၊ စိုးရသခင္၊ ေက်းဇူသွ်င္႐ို႕၊ ျပစ္တင္ေမာင္းမဲ၊ ခတ္ပုတ္ဆဲလည္း၊ ၀မ္းထဲယံု႔ယံု႔၊ ယုန္လွ်င္က်ံဳ႕သို႔၊ ႏူတ္တံု႔မ၀ံ့၊ ေစာင္မာန္ညံ့၍၊ ေၾကာက္ရြံ႕ရုိသီ၊ သည္းခံထြီျဖင့္။ ။ေကာင္းသည္ႏွလံုးရွည္စီမင္း။ ။

(၄) ဆႏၵေဒါသ၊ ဘယာေမာဟ၊ အပါယ္က်သား၊ ဓမၼေလးမည္၊ ကတိတည္၍၊ လူ႔ျပည္နတ္ရြာ၊ အလာေကာင္းမြန္၊ ဆန္စုန္ဆန္လွ်က္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း၊ က်င့္ေကာင္းသီလ၊ လွဴဒါနႏွင့္၊ ပုညလယ္ၿမီ၊၊ စိုက္ႀကဲထြီျဖင့္။ ၊။ ပ်ိဳးၿခီအပင္စည္စီမင္း။ ။

(၅) ကိုယ္ႏူတ္ႏွလံုး၊ ေစာင့္သံုးျမဲစြာ၊ သတၱ၀ါကို၊ မိတၱာသက္လီ၊ လွဴဖုိ႔၀ီ၍၊ စိတ္နီၾကည္သန္၊ သေဘာမွန္သား၊ ပစၥဳပၸန္သံသရာ၊ ခ်မ္းသာႀကီးပြား၊ ႏွစ္ပါးျမင္တတ္၊ သူေတာ္ျမတ္ကို၊ မျပတ္ခ်စ္ခင္၊ မိတ္ကြၽမ္း၀င္၍။ ျမဲပင္စင္းလွ်င္းေပါင္းယွဥ္မင္း။ ။

(၆) ပညာမ်က္စိ၊ ျမင္မဟိ၍၊ မသိတရား၊ အယူမွားစြာ၊ စီးပြားမေပၚ၊ က်ိဳးမေျမာ္သည္၊ သူေတာ္မဟုတ္၊ ယုတ္သည့္စရုိက္၊ လူသူမုိက္ကို၊ မႀကိဳက္မခ်စ္၊ ရန္သူစစ္လုိ႔၊ မႏွစ္သက္ဘဲ၊ ။ ၀ီးစြာခ်ဲ၍ဖယ္ၾကည္မင္း။ ။

(၇) ပါဏာတိပါတ္၊ မသတ္သူ႔သက္၊ ခိုး၀ွက္မမူ၊ မယူသီစာ၊ အိမ္ရွာမမွား၊ မုသားမဆုိ၊ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်၊ ေစာင့္သီလႏွင့္၊ ဒါနလွဴ၀တ္၊ ရက္မခြၽတ္လွ်င္၊ မျပတ္ေဆာက္တည္၊ ဆုႀကီးရြယ္၍၊ မေၾကျခစ္ရန္၊ သူက်ဴးလြန္လည္း။ ။ မ်က္မာန္မျပင္းေကာင္းယဥ္မင္း။ ။

(၈) မိခင္ဖခင္၊ ေက်းဇူးသွ်င္ကို၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိး၊ ဂူပုထုိးသို႔၊ ရွိခိုးဣတင္၊ ၾကည္လင္ျမတ္ေလး၊ လုပ္ေကြၽးခယ၊ ရုိတုတ္ကြလ်က္၊ ႀကီးမသက္အို၊ မ်ိဳးဆြီကိုလည္း၊ ၾကည္ညိဳညႊတ္တိမ္း။ ။ ပိုက္ထုပ္သိမ္း၍ၿငိမ္းစီမင္း။ ။

(၉) စတုဒိသာ၊ ေလးမ်က္ႏွာက၊ ေရာက္လာအမ်ား၊ ပုဏၰားရဟန္း၊ ဆြမ္းပန္းခ်ိဳ႕တဲ့၊ ရိကၡာမဲ့ကို၊ သိခယ့္ဣစြာ၊ ဤေလာကာ၌၊ ကြၽတ္လာထသူ၊ ထုိေသာလူကို၊ ကိုယ္တူမွတ္သား၊ သနားျမတ္လီး၊ ၀တ္စားပီး၍။ ။ ေကြၽးမြီးထံရင္းသိမ္းဆည္းမင္း။ ။

(၁၀) အနိစၥဒုကၡ၊ အနတၱဟု၊ သံုးပါးလကၡဏာ၊ မျခာေအာက္မိ၊ တစိစိလွ်င္၊ အလိအထ၊ ကြပ္ဆံုးမသား၊ ပၪၥခႏၶာ၊ ငါးျဖာနာမ္ရုပ္၊ ပစၥဳပ္ႀကိမ္ဖန္၊ စက္အဟန္သို႔၊ တျပန္လဲလဲ၊ ၀ဋ္ဆင္းရဲကို၊ ၀မ္းထဲသံေ၀၊ ထိတ္လန္႔သည္ျဖင့္။ ။ ရိုးဆီသြီးတြင္းၿငိမ္းစီမင္း။ ။

(၁၁) ေလာဘေဒါသ၊ ေမာဟသူပ်က္၊ နိတုိင္းဖ်က္လည္း၊ မပ်က္သီလံ၊ တျဖန္သန္လ်က္၊ ၿပီး၀န္ဖင္ဖင္၊ အာ႐ံုျမင္က၊ ခ်င္ခ်င္မြတ္မြတ္၊ လစ္လတၱံေသာ္၊ တုပ္ကန္မဆိုင္း၊ စိတ္ဆင္႐ိုင္းကို၊ နိတိုင္းမၾကာ၊ ယဥ္စီငွာျဖင့္။ ။ ပညာထိန္း၍ၿငိမ္းစီမင္း။ ။

(၁၂) လယ္လုပ္ကုန္သြယ္၊ ႄကြီးဆယ္ၿမီခ်၊ တြက္ဆစီးပြား၊ အပြားအရင္း၊ လခ်င္းတင္တုိး၊ ထပ္ပိုးႏွစ္လီ၊ ခ်သည္မျပတ္၊ အိမ္ေထာင္၀တ္၌၊ အမွတ္ျမဲျမံ၊ လုပ္ႀကံႀကိဳးစား၊ ကြၽဲႏြားဆိတ္၀က္၊ ၀မ္းဘဲငွက္ႏွင့္၊ ၾကက္လည္းမႂကြင္း၊ သိမြီးျခင္းျဖင့္၊ မ်ားျခင္းစံုစီ၊ ျပန္လီ၀ယ္ေရာင္း၊ ထပ္ခါေလာင္းလွ်င္၊ ပဲေျပာင္းစပါး၊ က်ီျပည့္ထား၍၊ ခြက္ပြားရႊီမြီ၊ ဆည္းပူးထြီျဖင့္။ ။ မ်ိဳးဆြီမွီတင္းႂကြယ္စီမင္း။ ။

(၁၃) ထံုးထားနည္းနာ၊ အျဖာျဖာကို၊ ပညာရွာမွီ၊ မႀကီးသက္ရြယ္၊ အငယ္ေသာ္က၊ ႀကိဳးလံု႔လ၍၊ တုပ္ကြပုဆစ္၊ ဆရာစစ္၌၊ ေၾကာက္ခ်စ္႐ိုသီ၊ လုပ္ေကြၽးထြီျဖင့္၊ စာပီတတ္ေၾကာင္း၊ တေခ်ာင္းေခ်ာင္းလွ်င္၊ ဆဲေမာင္းလည္းခံ၊ ဆရာထံ၌၊ သင္အံမွတ္သိ၊ တနိတပါး၊ မွတ္သားလီလီ၊ ၀မ္းထဲခြီ၍၊ တလီတထူး ဂုဏ္ေက်းဇူးကို။ ။ ဆည္းပူးသိျမင္က်ယ္စီမင္း။ ။

(၁၄) ဖီးဖုိးစိုင္ဆက္၊ မပ်က္သံုးစြဲ၊ က်င့္ျမဲလံု႔လ၊ စာရိတၱျဖင့္၊ မိဖအလုိက္၊ စရုိက္က်င့္ရုိး၊ အမ်ိဳးႏြယ္လ်ဥ္၊ ေစာင့္စည္းကိုင္၍၊ အယွဥ္အေပါင္း၊ ခင္ပြန္းေကာင္းႏွင့္၊ သူေဟာင္းသက္ႀကီး၊ ထံုးနည္းတိကို၊ မညီးမေငြ႕၊ မွတ္က်က္ေလ့ေလာ၊ ခ်စ္ဖဲြ႕စကား၊ စပ္ၾကားသူပ်က္၊ ကုန္းတုိက္ဖ်က္လည္း။ ။ ရက္ရက္မယံုလြယ္စီမင္း။ ။

(၁၅) သူေတာ္တကာ၊ တတ္စရာသား၊ အ႒ာရသ၊ သိပၸအျပား၊ အတတ္မ်ားကို၊ မွတ္သားသတိ၊ ပညာဟိ႐ို႕၊ တတ္သိအပ္စြ၊ ထုိသိပၸကို၊ ႏႈတ္မွလံုးခံဳ်၊ မတတ္တံုလည္း၊ တစံုတခု၊ တတ္ေအာင္ျပဳ၍ လူမူကုနု္ေအာင္၊ စီးပြားေဆာင္ေလာ့၊ ညည့္ေမွာင္မဘိ၊ ၾကက္မ်က္စိသို႔၊ မိမိကိုယ္ဖုိ႔၊ အတတ္ခ်ဳိ႕ေသာ္ သူ႐ို႕ျပစ္တင္၊ ဆင္းရဲျမင္အံ့၊ ထင္ထင္မ်က္ေမာ္၊ မေကာ္ေရာ္သည္။ ။ အုိေသာ္သူကို မရယ္စီမင္း။ ။

(၁၆) ဃရာ၀ါသ၊ ကိစၥျမားေျမာင္၊ လူ႐ို႕ေဘာင္၀ယ္၊ အိမ္ေထာင္သက္မြီး၊ ျခႏွယ္ႀကီးသား၊ လူရီးက်ယ္စြာ၊ အျဖာျဖာကို၊ လိမၼာအတတ္၊ ခ်ားရဟတ္သို႔၊ လည္ပတ္ၿပီးမွ၊ ၾကံတြက္ဆေလာ။ လံု႔လပင္စည္၊ အရင္းတည္၍၊ ခက္ရွည္ပညာ၊ ခ်မ္းသာသတိ၊ တရြိရြိျဖင့္၊ မမိမက်န္၊ လိမၼာျပန္ေသာ္၊ ေစာင္မာန္နည္းဆံုး။၊ သူေတာ္ထံုးကို။ ။ ႏွလံုးသန္႔စင္ႂကြယ္စီမင္း။

(၁၇) ေလးကြၽန္းထိပ္ေခါင္၊ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ႏွင့္၊ ပံုေဆာင္ကာခိုင္း၊ ပမာႏိႈင္းသား၊ တံတိုင္းအရွိ၊ ေက်းဇူးဟိစြ၊ အမိကားတစ္၊ အသစ္မယား၊ သားကားႏြယ္ဆက္၊ စိုင္မပ်က္တည္း၊ ခက္လက္မ်ိဳးဆီြ၊ ကြၽန္ႃခြီရြီႏွင့္၊ မႀကီမကြဲ၊ လူခပဲအား၊ ဆင္းရဲေပ်ာက္ပယ္၊ ခ်မ္းသာတည္၍၊ လူ၀ယ္လူေကာင္း၊ ျဖစ္ေတာ္ေၾကာင္းဟု၊ လူေပါင္းေျပာျပ၊ ခ်ီမြမ္းရလွ်က္၊ ေၾကာင့္ၾကဖီးဘယံး၊ ေဖ်ာက္ႏုိင္စြမ္းသည္၊ စိတ္၀မ္းေျဖာင့္တန္း၊ ဆြီခင္ပြန္းကို။ ။ ခ်စ္ပန္းအနံ႔မျပယ္စီမင္း။ ။

(၁၈) စိပ္ၿမဲသိပ္သိပ္၊ ရႊိရြိဖိတ္ေသာ္၊ ဇရိတ္အုိးခြက္၊ ႀကီးစြာလွ်က္တည့္၊ တစက္က်မ်ား၊ ျပည့္ေသာ္လားသို႔၊ ပ်ား၏နည္းထံုး၊ မွတ္က်င့္သံုး၍၊ ျခပံုးေတာင္ပို႔၊ ဖုိ႔သည့္ျခင္းရာ၊ လူလိမၼာ႐ို႕၊ ဥစၥာဆည္းလီ၊ တတ္လွစီေလာ၊ ႂကြက္သီတခု၊ အရင္းျပဳ၍၊ စတုမာသ၊ ေလးလတြင္၀ယ္၊ ကိုးသိန္းႂကြယ္သို႔၊ ႂကြယ္မႈသက္ဆံုး၊ သူဌီးထံုးကို၊ ႏွလံုးမူလွ်က္၊ ၾကံစည္နက္၍။ ။ သူ႔ထက္လြန္က်ဴးႂကြယ္စီမင္း။ ။

(၁၉) လံု႔လပညာ၊ လိမၼာတတ္ကံု၊ ဆင္စြယ္စံုသို႔၊ ကိုယ္ရုံျမဲျမံ၊ ေကာင္းေအာင္ႀကံသား၊၊ လုပ္ၾကံသီသပ္၊ ေယာက္်ားျမတ္႐ို႕၊ မွတ္သည့္အတုိင္း၊ ျပည့္လိႈင္းခ်မ္းသာ၊ စီးပြားလာအံ့။ ပညာခ်ိဳ႕တဲ့၊ လံု႔လမဲ့ဟု၊ ကဲ့ရဲ႕သၿဂႋဳဟ္၊ လူမ်ားဆုိေလာ။ ကိုယ္ကိုမခ်စ္၊ အျခင္းညစ္ဟု၊ အျပစ္ဖြဲ႕သို႔၊ လူသြမ္း႐ို႕ကား၊ မည္သို႔မသိ၊ ပ်င္းရိရိလွ်င္၊ ဟိသည္ေကာင္းဖုိ႔၊ ၾကမၼာပို႔က၊ ငါ႐ို႕နီရာ၊ စီးပြားလာအံ့၊ ၾကမၼာကိုခ်ည္း၊ မွတ္တည္းရဲရင့္၊ က်င့္နည္းသြမ္းဆံုး၊ သူပ်က္ထံုးကို။ ။ႏွလံုးမၿငိတြယ္စီမင္း။ ။

(၂၀) ေၾကာင္းေတာခရီး၊ လမ္းအနီး၌၊ ပင္ႀကီးၿပိဳင္ေညာင္၊ ျမစ္တေထာင္ႏွင့္၊ မ်ားေျမာင္ခက္လက္၊ ရြက္လည္းသိပ္သိပ္၊ စိပ္လည္းစိပ္လွ်က္၊ ရိပ္လည္းၿမိဳင္ၿမိဳင္၊ လီမႏိုင္တည္း၊ ပြင့္ခိုင္သီးမွည့္၊ အျပည့္က်ီးငွက္၊ စားလွ်က္ေသာင္သဲ၊ မွီ၀ဲလူဗုိလ္၊ ရိပ္ခိုအမ်ား၊ ခရီးလား႐ို႕၊ နီနားေပ်ာ္ရႊင္၊ ထုိသစ္ပင္၀ယ္၊ ၀င္လာေသာသူ၊ ခပ္သိမ္းလူကို၊ ဆာပူၿငိမ္းေအာင္၊ စီးပြားေဆာင္သို႔၊ လူ႔ေဘာင္ေကာင္းႂကြယ္၊ သူေတာ္၀ယ္ကား၊ ထုိ႔ႏွယ္လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးေပါင္းဆြီသား၊ လူအမ်ားကို၊ စီးပြားရွာရာ၊ ခ်မ္းသာမကင္း၊ မစျခင္းျဖင့္။ ။ ထံရင္းမွီခိုလြယ္စီမင္း။ ။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|