ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ

ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ
=========

တတိုင္က (၏) တတိုင္က (ဧ့)
တတိုင္က (မွာ) တတိုင္က (မာ)
အလွပလွ ရခိုင္စာ ---။

ေကာင္းစြာက် အတုမယူ
မေကာင္းစြာက် ဆူပူေျမာက္ႂကြ
ၿခီေထာက္ ၿမီမွာမက် ---။

ရခိုင္သား၏ဗီဇ
ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ --။

(သာလွဦး)(August 6, 2016)(စနီနိ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|