ငါ၏အဘိဓမၼာ

ငါ၏အဘိဓမၼာ
===========

သင္၏အဘိဓမၼာမွာ
God is Love.
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းမိတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏ --။

ငါ၏အဘိဓမၼာမွာ
Love is God.
ခ်စ္ျခင္းမိတၱာသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ --။

သင္၏အဘိဓမၼာမွာ
Might is Right.
အင္အားသည္ အမွန္တရား --။

ငါ၏အဘိဓမၼာမွာ
Right is Might.
အမွန္တရားသည္ အင္အား --။

(သာလွဦး)
December 2, 2016 (ေသာႂကၠာနိ)။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|