ယခိုင္ပ်ည္က်ီး သီးခ်ားလြတ္ေမ်ာက္ေယး (သို႔မဟုတ္) မ်န္မာစကားသိပ္ေပတာဘဲ ေမာင္မင္း

၀မ္းေရးအတြက္
အသက္ဆက္ဖို႔
မရွက္မေၾကာက္
ေဖာက္ပါရသည္
ကတိဟူေသာ က်ိန္သစၥာ --။

ထြက္လာခါစ ရဲရဲေတာက္
ပါးစက တေပါက္
အခုက ေလးငါးေျခာက္
ခြံ႕ရေကၽြးရမေလာက္
တေျဂာက္ ေျဂာက္နန္႔
ေဂ်ာက္ထဲကို ေက်ာက္သီးခ်ေယွာင္ --။

စားလည္း ကေကာင္းစားႏိုင္ကတ္ေတ
စာသားျပင္းေခ်တိကိုၾကည့္ --။

တိုင္းျပည္အီးအီး မအီးအီး
အေရးမႀကီး
၀မ္းမီးအီးဖို႔ အေရးႀကီး --။

တိုင္းျပည္ေကာင္းစားစား မေကာင္းစားစား
သတိမထား
မယားေကာင္းစားဖို႔ အဓိကထား --။

လူမ်ိဳးေခ်ာင္းက်က် မက်က်
ကိုယ္ဂြမက်ေက က်ီ --။

ယခိုင္ပ်ည္က်ီး သီးခ်ားလြတ္ေမ်ာက္ေယးအတြက္
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ပဲြ၀င္က်

ငုတ္ယင္းေပၚ ေပၚယင္းငုတ္
ျမဳတ္ယင္းေလွာ္ ေလွာ္ယင္းျမဳတ္
စင္းျပတ္ျပဳတ္ --။

ငပ်င္းေလာင္းေလွာ္ပိုင္ေယွာင္
ႀကိဳးကမျဖဳတ္
ေလွာ္ယင္း စစုန္းျမဳတ္
ေတာ္လွန္ယင္း အမ်ိဳးျပဳတ္ကတ္လိမ့္မည္
သတိထား --။

(မ်န္မာစကား သိပ္ေပတာဘဲ ေမာင္မင္း)

(သာလွဦး)


||58.9.73.34||4/26/2007 5:17:51 AM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|