သံမႏိုင္ ေက်ာက္မႏိုင္

ဘ၀ကျမက္
ေလးဖက္တြား
ၿမီမွာလားေကလည္း
သံထက္မာ ေက်ာက္ထက္ခိုင္
သံမႏိုင္ ေက်ာက္မႏိုင္

(သာလွဦး)||82.103.201.148||5/19/2007 2:42:29 AM||


||222.123.79.201||11/25/2008 3:51:02 AM||


awc07@myanmar.com.mm||203.81.64.34||11/25/2008 9:28:39 PM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|