စိုင္က်

ကိုယ့္ဘ၀က
လီမွာ ရြင့္နီေရ
ဖက္ရြက္ေခ်ပါ --။

ကိုယ့္ဘ၀က
လိႈင္းပုတ္ခံရေရ
အုန္းေဘာင္ေခ်ပါ --။

ကိုယ့္ဘ၀က
လီပြီထဲက
ျပာမႈန္ေခ်ပါ --။

ကိုယ့္ဘ၀က
ၿမွံဳးထဲက
ငါးေခ်ပါ --။

ကိုယ့္ဘ၀က
ပင္းခူအိမ္မွာၿငိ
ယင္ေခ်တေကာင္ပါ --။

(စိုင္က်)


||70.236.29.247||6/9/2007 4:17:25 PM||
very good song

Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|