အာေလာက္ေလာက္ အာေလာက္ေလာက္

စံထြန္းေခ် ဆိုက္ကားေထာင္
အကုန္သူလည္း ေထာင္ --။

စံထြန္းေခ် ဗြီဒီယိုျပ
အကုန္သူလည္း ျပ --။

စံထြန္းေခ် ၀ါတိန္ေတာက္
အကုန္သူလည္း ေတာက္ --။

(အာေလာက္ေလာက္ အာေလာက္ေလာက္)||82.103.216.84||6/21/2007 8:45:49 AM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|