မဆင္ျခင္ေက ၀င္လားဖို႔

အမ်ိဳးမစစ္
အရိုးကိုက္ခ်င္ လူတိလည္း ဟိ --။

ခဲ၀ါက
ခြီးျဖစ္ခ်င္ လူတိလည္း ဟိ --။

ဘိန္းစားၿပီး
ဘုန္းႀကီးခ်င္ လူတိလည္း ဟိ --။

လူ႔အလိုလိုက္ ခ်စ္သနားမိေသာ
သၾကားမင္းအျပစ္
အမွန္မူးမိုက္ ဂႏၶဴးျဖစ္၏ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|