(ဆီဆြတ္အာရီယံမ်ား (ႏွင့္) ကၽြန္သေဘာက္စိတ္ဓါတ္)

ရခိုင္သားမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္ပ်က္စီးရသည္ကို ျမန္မာမ်ားကို အျပစ္တင္ေလ့ဟိပါသည္။ ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းကို အျပစ္တင္ေလ့ဟိပါသည္။ ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းသည္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ပင့္ဖိတ္ၿပီးမွ ရခိုင္ျပည္ကို သိမ္းယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပင့္ဖိတ္ခီသူမွာ ငသံေတြျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်င္းျပန္၏ဖခင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္သားမ်ားအတြက္ သမိုင္းသင္ခန္းစာရပါသည္။ (ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေျဖယွင္း။ သူမ်ားကို လားအားမကိုးကဲ့) အေျဖရသည္။

အတိတ္အေၾကာင္းကို ထားလိုက္ပါဖိ။ အခု ပစၥဳပၸန္မွာ၀ါ ဇာျဖစ္နီေရလဲ။ ျပည္တြင္းက မဂၢဇိန္းမ်ားကို ခ်န္ထားလိုက္ပါ။ ျပည္တြင္းမွာ စာပီစီးစစ္ေရးဟိနီလို႔ လြတ္လတ္လပ္လပ္ ထုတ္၀ီခြင့္မရလို႔ ဆိုလိုက္ပါဖိ။ အခု လြတ္ေျမာက္နယ္ၿမီကို ေရာက္နီၿပီးျဖစ္သည္။ ရခိုင္သတင္းစာမ်ားကို ဖတ္လိုက္ေသာအခါ ရခိုင္တလံုးတပါဒကိုလည္း ရွာမတြိရပါ။ ေအခ်င့္ကို (ကၽြန္) စိတ္ဓါတ္မေခၚေက (ဂႏၶဴး) စိတ္ဓါတ္ (မယူမ) စိတ္ဓါတ္လို႔ ေခၚရပါဖို႔လား။

သွ်မ္းသတင္းစာမ်ားကို ဖတ္လိုက္ေသာအခါ သွ်မ္းဘာသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျမန္မာဘာသာ သံုးဘာသာျဖင့္ထုတ္၀ီသည္ကို အားရဖြယ္ တြိျမင္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကရင္သတင္းစာ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ကရင္ဘာသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္ ထုတ္၀ီပါသည္။ မိမိဘာသာကို လံုး၀လွ်စ္လ်ဴမျပဳကတ္ပါ။ အစဥ္အၿမဲ အေလးထားသည္ကို တြိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္သား (အာရီယံမ်ား) မွာ ပဇာအေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိဘာသာကို ေဂ်ာင္ထိုးသိမ္းထားကတ္ပါသနည္း။

ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အာရီယံ (ဆီဆြတ္) တိ မ်ားနီသိမ့္လို႔ ရခိုင္သားမ်ား လြတ္လပ္ေရးမရႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခဲ၀ါပိတုန္းျပတ္လွ်င္ သူမ်ားကိုလည္းျပတ္စီခ်င္သည္။ သို႔မွသာ ကိုယ္ပိတုန္းျပတ္နီသည္ကို သူမ်ားျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ခဲ၀ါပိတုန္းျပတ္ကယ္တင္သွ်င္မ်ားက ရခိုင္ျပည္သူမ်ားကို ေဂ်ာက္ထဲတြန္းပို႔နီကတ္ပါသည္။ ရခိုင္လူငယ္မ်ားကို အဆိပ္ခြံ႕ေကၽြး သတ္ျဖတ္နီကတ္ပါသည္။ အိန္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ရခိုင္သားမ်ား ျမန္မာစကားမပီကလာ ပီကလာေျပာဆိုလွ်က္ (ရခိုင္ပ်ည္က်ီး သီးခ်ားလြတ္ေမ်ာက္ေယး) ဟု အရွက္တရားမဲ့ကင္းစြာ ကၽြီးေအာ္နီကတ္ပါသည္။

လြတ္ေျမာက္နယ္ၿမီေရာက္နီကတ္ပ်ာယ္မဟုတ္ပါလား။ လြတ္ေျမာက္နယ္ၿမီမွာ ျမန္မာဆင္ဆာဘုတ္အဖဲြ႔ဟိေရလို႔ တခါလည္းမၾကားဖူးပါ။ အစြာျဖစ္လို႔ ကိုယ့္ျပည္သူဖတ္ဖို႔ ထုတ္ေတသတင္းစာတိကို ကိုယ့္ျပည္သူသံုးစကားျဖင့္ မထုတ္ကတ္ပါသနည္း။ တခါဖတ္လိုက္တိုင္း ဖတ္လိုက္တိုင္း ျမန္မာက အဘာေခၚေလာက္ေအာင္ က်ိက်ိပက္ပက္ ခၽြဲတတ္ႏဲြ႔တတ္ပါသည္။ ေလ့လာသူတခ်ိဳ႔က (လွ်ာတိအာတြိ) ၿခီလားခကတ္ပ်ာ။ ပ်င္လို႔မရဗ်ာဟု သံုးသပ္ပါသည္။ (ဘိန္းစဲြစြာထက္ စာစဲြစြာ ျဖတ္ရခက္) ဟုဆိုပါသည္။ သြီးထြက္ေအာင္မွန္ပါသည္။

၄င္းသတင္းစာမ်ားကို (ေရာင္ရာ ဆီလူး) ေငြေထာက္ပံ့ပီးနီလူတိကလည္း ဟိပါသည္။ ရခိုင္မွာ စာမဟိလို႔လား။ သို႔မဟုတ္ ယားလို႔လား။ အေျဖမွာ ယွင္းယွင္းေခ်ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္သား (အာရီယံ) မ်ားမွာ (ကိုယ့္ဆီကိုယ္ဆြတ္) ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားကို လားအျပစ္မတင္သင့္ပါ။ မည္သူမျပဳ မိမိမႈ (ဆီဆြတ္အာရီယံမ်ားကို ဒါဏ္ခတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္) ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရြာလည္ေမာင္းခတ္ ေၾကျငာအပ္သည္။

(ဆီဆြတ္အာရီယံမ်ား ေကာင္းရာသုဂတိလားပါစီ)


maungayetun@yahoo.co.uk||213.10.206.89||8/20/2007 12:38:27 PM||
you are 100% right.

rk.lokar@gmail.com||203.81.72.251||12/3/2009 8:49:23 AM||
Thank u for our nation...

netshonmay@gmail.com||118.172.214.54||6/1/2010 11:46:11 PM||
အကြ်န္ကေအ Website ကိုေအနိန္႕မွစလို႕ဝင္သိ့ပါ။ ရခိုင္နဲ့ပတ္သက္ေတစာအုပ္စာေပ၊ ေဆာင္းပါ၊ ကဗ်ာတိကိုဖတ္ရေရအတြက္ အားတက္မိပါေရ။ "ဆီဆြတ္အာရီယံမ်ားႏွင့္ကြ်န္သေဘာက္စိတ္"ဆိုေရေအေဆာင္းပါးကိုဖတ္လိုက္ေတခါ တစ္ဖက္က လည္းျဖစ္ သင့္ပိုင္ တစ္ဖက္ကလည္းစိုင္းစားစရာတိဟိပါေရ။ လက္ရွိအတိုင္းအတာအရဆိုေက ရခိုင္ျပည္ေရသီးျခားလြတ္လပ္ေတတုိင္းျပည္ တစ္ခုမဟုတ္သိ့ပါ။ ယင္းအေျခအေနမွာ ထုတ္ေတသတင္းစာ စာေစာင္ ေဆာင္းပါးတိစြာ ဗမာစကားေျပနဲ႕ျဖစ္နီစြာတိကုိ အကြ်န္႕ အေနနဲ့အျပစ္တစ္ခု တစ္နည္းအားျဖင့္ "ကိုယ့္ဆီကိုဆြတ္လုိ႕"မျမင္မိပါ။ ရခိုင္အေၾကာင္းကို ရခိုင္တစ္ေယာက္တည္းသိလုိ႕မရပါ။ ရခိုင္နဲ့အနီးအနားမွာ ဟိေရအိမ္နီခ်င္းအသိုင္းအဝိုင္းတိလည္းသိသင့္ပါေရ။ တတ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုေက အကြ်န္ရို႕ရခုိင္မွာဇာတိျဖစ္ခေလ ဇာတိျဖစ္နီေလ ဇာတိလုပ္နီေလဆိုစြာကို တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာထိသိႏိုင္ဖို႕ကပိုအေရးၾကီးပါေရ။ ေဆာင္းပါးရွင္ေျပာပိုင္ လည္းတစ္ဖက္ကျဖစ္သင့္ပါေရ။ ျငင္းဆိုစြာေတာ့မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္အခါေနရာေဒသကိုလုိက္ျပီးေက ေျပာင္းလဲမႈတိလုပ္ရစြာတိ ကိုလက္ခံႏုိင္ေကေတာ့ ေကာင္းပါယင့္။ အျပဳသေဘာနဲ့ေဝဖန္မႈတိကို အမ်ားၾကီးလုပ္ေဆာင္စြာ ရခိုင္တိအတြက္တုိးတက္မႈတစ္ခု လုိ႕ျမင္ပါေရ။ ေအပို္င္အျပဳသေဘာနဲ့ေဝဖန္ေရေဆာင္းပါးတိကို ေဆာင္းပါးရွင္တိအနိန္နဲ့အမ်ားၾကီးထည့္ပီးႏိုင္ေကေကာင္းပါဖို႕။

ခင္မင္စြာျဖင့္


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|