လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး

စစ္ေသနာပဓိခ်ဳပ္က ရဖ်ဴဂ်ီေလွ်ာက္
ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ငါးပါးေမွာက္ --။

လက္ေအာက္ငယ္သား သူ႔ခမ်ာ
စခန္းထဲမွာ က်န္လိုက္ပါ --။

ဆရာ့ဆရာ ၀မ္းဖားဖား
ႏိုင္ငံျခားကိုလား --။

(ေမာင္ေဂါက္)


kmrathein@yahoo.com||83.172.81.81||9/24/2007 11:40:45 AM||
It is the true. We are seeing it.

realutopisater@gmail.com||91.121.10.81||12/4/2007 1:49:30 AM||
that sucks to hear man,,

Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|