၀က္ထီး

၀က္ကိုအစာေကၽြးစြာ
ခ်စ္လို႔မဟုတ္ပါ --။

ျခံထဲက ၀က္ကို
ပုိးမြီးစပ္ေတပိုင္ မြီးစပ္
နိစိုင္ အစာေကၽြးကတ္ေတ --။

၀က္ထီးက
တနိထက္တနိ
ႀကီးႀကီးလာေရ --။

ရီခ်ိဳးဗ်ာယ္
ခါးသပ္ပီးေက
(၀က္ထီး) က
အေၾကနပ္ႀကီး ေၾကနပ္နီေရ --။

အမ်ားမႀကာ
သံေ၀ဂရစရာ
(၀က္ထီး) ကို လွံနန္႔ထိုးခါ
ကၽြီးလိုက္ေတ ၀က္
ကမၻာပ်က္ေယွာင္ --။

အသြီးကိုထုတ္
အရီကိုဆုတ္
မီးဖုတ္ၾကပ္တိုက္
(၀က္ထီး)
မ်က္ျဖဴဆိုက္ရပါဗ်ာယ္ --။

ေနာက္ဆံုး လူတိက
၀က္သားကို ခ်က္စားဗ်ာယ္
၀က္ေဂါင္းကို
စြပ္ျပဳတ္ရည္ ေသာက္ပစ္လိုက္ေတ --။

(၀က္ထီး) ဘ၀
ပ်က္က်ရပါဗ်ာယ္
(၀က္ထီး) ဇာလည္း မတတ္ႏိုင္ပါဗ်ာယ္ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|