(ရဲ့) လား (ေယ့) လား (ဧ့ဲ) လား (ဧ့) လား

(ရဲ့) လား (ေယ့) လား (ဧ့ဲ) လား (ဧ့) လား
=========================

အခုေလာေလာလတ္လတ္ ရခိုင္စာပီေလာကတြင္ (ဧ့) တလံုး ေကာင္းေကာင္းေခတ္စားလွ်က္ဟိသည္။ (ဧ့) ကို လက္ကိုင္သံုးစဲြနီသူမ်ားက (ဧ။္) သည္ (အိ) သံထြက္သည္ ျမန္မာအသံအလႊမ္းမိုးခံရသျဖင့္ (ဧ့) ဟု ေျပာင္းရြီးရသည္ဟု ဆင္ၿခီပီးကတ္ပါသည္။ သိန္ကန္မိန္တြင္ရတုတြင္ (အယ္) ဟု ရြီးသျဖင့္ ယင္းရတုပါ ရခိုင္အရြီးအသားကို ေဖာ္ထုတ္သေယာင္ေယာင္ အေၾကာင္းျပကတ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားကပင္ ရခိုင္ဖတ္စာသတ္ပံုကို စံျပဳလက္ခံပါဖို႔ဟု ဆိုပင္ဆိုေသာ္လည္း ရခိုင္ဖတ္စာသတ္ပံုတြင္ (ဧ့) အသံုးသတ္ပံုကို လက္မခံပါ။ အေျပာတျခားအလုပ္တျခား ရွိစကားေနာက္စကား မညီညြတ္ဘဲ ဆက္သံုးစဲြလွ်က္ဟိပါသည္။ အမွန္မွာ (ဧ့) ၏ ရာဇ၀င္သည္ မသန္႔ပါ။ ျမန္မာ (ရဲ့) အား ကူးခ်ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အစပထမတြင္ ရခိုင္စကားေျပာဟန္စာရြီးဆရာမ်ားက ျမန္မာ (ရဲ့) ကို ရခိုင္ပိုင္ ဇာပိုင္ရြီးေက ေကာင္းဖို႔လဲ ေကာင္းေကာင္း ေဂါင္းစားကတ္ပါသည္။ ပထမတြင္ (ေယ့) ဟု စမ္းရြီးၾကည့္ကတ္ပါသည္။ ဥပမာ ေမာင္လွ (ေယ့) စာအုပ္။ အဆင္မေျပပါ။ ျမန္မာ (ရဲ့) ကို ကူးခ်ထားမွန္း ေကာင္းေကာင္းသိသာပါသည္။ ထိုအခါ (ေယ့) တက္စား (ဧဲ့) လို႔ ရြီးေက ေကာင္းဖို႔ ေနာက္ပစ္ပါေက (ရဲ့) ကို ကူးခ်မွန္းသိသာေရအတြက္ (ဧဲ့) ကို ေနာက္ပစ္ျဖဳတ္ပ်ာ (ဧ့) လို႔ သံုးလာကတ္ပါသည္။ (ဧ့) ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းပံုအဆင့္ဆင့္မွာ (ရဲ့) (ေယ့) (ဧဲ့) (ဧ့) ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ အသြင္ကူးေျပာင္းလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရာဇ၀င္ပင္ရင္းမွာ ျမန္မာ (ရဲ့) ကို ကူးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ေ၀ါဟာရသတ္ပံုျဖစ္သျဖင့္ ရခိုင္စာပီခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ခိုးယူကူးခ်ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက (စာသူခိုး) လူမ်ိဳးအျဖစ္ စြပ္စြဲလာကတ္ဖို႔စြာက အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။ (စာသူခိုး) လို႔ ေျပာခ်င္ေျပာလီ သူရို႕လည္းခိုးစြာ ငါရို႕ခိုးလည္း ဇာျဖစ္ေတလဲ သူခိုးခ်င္းအတူတူ တမူးသား တမတ္သား အပို လွ်ဴ ဖို႔မလိုဟု ေျပာကတ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတေယာက္၏အတၱေၾကာင့္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးနာမည္ပ်က္ရမည့္ အျဖစ္ဆိုးကို ေယွာင္ၾကည္သင့္ပါသည္။ စာပီဆင္ဆာမဟိေသာေခတ္တြင္ လူတိုင္းလြတ္လြတ္စြာ ရြီးသားပိုင္ခြင့္ဟိပါသည္။ တေယာက္ကိုတေယာက္ ပိတ္ပင္ဆီး၍ မရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေယေကလည္း ရခိုင္စာသတ္ပံုတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ မိမိအသိစိတ္ျဖင့္ မိမိ၏ရခိုင္စာပီအေပၚခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ ႏွလံုးသားအသိျဖင့္ရာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ထိမ္းခ်ဳပ္ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ် ခ်ဳပ္ခ်ယ္တားဆီး၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထိုသို႔ ကူးခ်သည္ဟုေျပာလွ်င္ မခံခ်င္သျဖင့္ ရွိေဟာင္း အရြီးအသား (အယ္) (ဧယ္) ကို ေဖာ္ထုတ္သေယာင္ေယာင္ ဆင္ၿခီပီးကတ္ပါသည္။ ( -။ ္) အရြီးအသားသည္ အမွန္မွာ ( -ယ္) အသတ္ကို ပီစာရြီးဆရာမ်ားက ထပ္ခါထပ္ခါ ရြီးရလက္ေညာင္းသျဖင့္ (-ယ္) ကို ( -။ ္) ဟု အတိုေကာက္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၏) ႏွင့္ (အယ္)(ဧယ္) အရြီးအသားမွာ အားလံုးအကုန္သူ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ တည္ၿငိမ္ၿပီးသား သတ္ပံုတိကို လိုက္ဖ်က္နီဖို႔ မလိုအပ္ပါ။ အလုပ္မဟိ ေၾကာင္ရီခ်ိဳးျခင္းရာျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္စာသတ္ပံု တည္ၿငိမ္ရီီးႏွင့္ ရခိုင္စာတိုးတက္ရီးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္စီပါသည္။ တခါလာလည္း သတ္ပံုကိစၥအျငင္းပြားယင္း သပြတ္အူလိုက္ က်င္ကိုင္လိုက္ျဖင့္ ရခိုင္စာပီ ခရီးရွိဆက္မလားႏိုင္ျဖစ္နီပါသည္။ ေယေကလည္း အေလ့ဇီဆိုေရစကားဟိပါသည္။ ရွက္ကြန္ေခ်ျဖင့္ မျပဳပ်င္ခ်င္ဘဲ တသိတမင္ အေလ့ဇီထိုးကတ္ပါလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ မိမိ၏အတၱကို ခ၀ါမခ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္စာပီထက္ မိမိအတၱကို ပိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းရာျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္မဟိေၾကာင္ရီခ်ိဳးဆိုရျခင္းမွာ ရခိုင္စာပီ၏ျပသနာသည္ (၏) စကားလံုးမဟုတ္ပါ။ အဓိကျပသနာမွာ (စာပီ) လား၊ (စာေပ) လား။ ရခိုင္သားႀကီးစာ(ပီ)လား ရခိုင္သားႀကီးစာ(ေပ)လား။ ရခိုင္စာ(ေပ)ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီလား ရခိုင္စာ(ပီ)ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီလား။ (နန္႔) ျဖစ္သင့္လား၊ (နဲ႔) ျဖစ္သင့္လား။ (နိ) ျဖစ္သင့္လား၊ (နိ႔) ျဖစ္သင့္လား၊ (နိန္႔) ျဖစ္သင့္လား။ (ပ်ာယ္) ျဖစ္သင့္လား (ဗ်ာယ္) ျဖစ္သင့္လား၊ (ဗ်ာလ္) ျဖစ္သင့္လား။ (ကတ္) ျဖစ္သင့္လား (ဂတ္) ျဖစ္သင့္လား။ (ေလ့လာ) လား၊ (လိလာ) လား၊ (အေျဖ) လား (အၿဖီ) လား။ (ၾကက္သေရ) လား၊ (က်က္သေရ) လား။ (မွာ) ျဖစ္သင့္လား (မာ) ျဖစ္သင့္လား၊ (ဗုဒၶဴးး) ျဖစ္သင့္လား (ဗုဒၶဟူး) ျဖစ္သင့္လား၊ (အာ႐ုဏ္) ျဖစ္သင့္လား (အ႐ုဏ္) ျဖစ္သင့္လား၊ (တစ္ခါတစ္ရီ) လား (တခါတရီ) လား (အေတြးအေခၚ) လား (အတြီးအေခၚ) လား၊ (အေရးႀကီးကိစၥ) လား (အရီးႀကီးကိစၥ) လား၊ (ဖီးႀကီးသင့္) လား (ေဘးႀကီးသင့္) လား၊ (ေသခ်ာ) လား (သီခ်ာ) လား၊ (႐ိုေသ) လား (႐ိုသီ) လား၊ (လိမည္) လား (လိမၼည္) လား (လိမ့္မည္) လား အစဟိသည့္ ျပသနာမ်ားကိုရာ ၿဖီယွင္းသင့္ပါေရ။ အခုက စကား႐ိုင္းခ်င္ေကလည္း ႐ိုင္းပါဖို႔ မေရာင္စြာမွာ ဆီဆြတ္ပိုင္ျဖစ္နီပါေရ။

အသံကိုျပဳပ်င္ခ်င္လို႔ သတ္ပုံကို ေျပာင္းရြီးခစြာမွာ အကၽြႏ္ုပ္လည္းပါပါေရ။ ဥပမာ (စဥ္းစား) ကို (စိုင္းစား) ဟု အသံမထြက္ဘဲ (စိန္းစား) လို႔ ရခိုင္သားတိအသံထြက္နီကတ္ေတ။ အခုေလာေလာလတ္လတ္တက္လာေရ ဆရာခိုင္ေအာင္၏သစ္ပံုရြာ စာပီေဟာေျပာပဲြမွာ (စိန္းစား) ဆိုၿပီး ေျပာလားခစြာတြိရပါေရ။ ေအခ်င့္ေရ လက္ျငင္းျပသနာပါ။ တဆက္တည္းျပသနာ (ယဥ္ေက်းမႈ) ကို (ယိုင္ေက်းမႈ) အသံမထြက္ဘဲ (ယိန္ေက်းမႈ) ဆိုပ်ာ ခိုင္ေက်ာ္လင္းေတးျခင္းမွာလည္း တြိရပါေရ။ ေအျမန္မာလႊမ္းခံအသံကို ဇာပိုင္ပ်င္ဖို႔လဲ စဥ္းစားေရအခါ အကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္လည္း (စဥ္းစား) ကို (စိုင္းစား) (ယဥ္ေက်းမႈ) ကို (ယိုင္ေက်းမႈ) ဆိုၿပီရြီးခပါေရ။ ေစတနာက အသံကိုျပဳပ်င္ခ်င္စြာမွန္ေကလည္း ရခိုင္သတ္ပံုပ်က္စြာရာ အဖတ္တင္ပါေရ။ ရခိုင္သားမွာ (စဥ္းစား) ကို (စိန္းစား) (ယဥ္ေက်းမႈ) ကို (ယိန္ေက်းမႈ) ဟု အသံထြက္နီကတ္တုန္းသိမ့္ပါ။ တခုကိုျပဳပ်င္ခ်င္လို႔ တခုကို ဖ်က္ဆီးလိုက္စြာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။ ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ ရခိုင္သတ္ပံုပ်က္စြာရာ အဖတ္တင္ပါေရ။ (ဧ့) ကိစၥက်ခါ တစိေခ် ကြာပါေရ။ ပဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက သူရို႕တိ ဆင္ၿခီဆင္လက္ပီးကတ္ေတပိုင္ (ဧ့) ေရ အထက္မွာေျပာခေရပိုင္ အသံကိုျပဳပ်င္ခ်င္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာေရ သတ္ပံုမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ (ရဲ့) ကို ကူးခ်ထားျခင္းရာျဖစ္ပါေရ။ ေ၀ဖန္သံတိတက္လာခါမွ ရွိေဟာင္းသတ္ပံုကို ေဖာ္ထုတ္ခ်င္ေရပိုင္ အသံကို ျပဳပ်င္ခ်င္လို႔ လုပ္ေတပိုင္ စကားလွသံုးကတ္ပါေရ။ ေယေကလည္း ( ႁဟင္ ) ကိစၥက်ေက အသံကိုျပဳပ်င္ခ်င္လို႔ ျဖစ္လာေရ သတ္ပံုဆိုစြာ လက္ခံပါေရ။ ယင္းသတ္ပံုအတိုင္း

(ရႊီၿမိဳ႕ေျမာက္ဦး၏အရွိဖက္တြင္ အေခ်တရြီ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ကဇတ္နီကတ္သည္)

ဆိုေရ၀ါက်ကို သတ္ပံုသစ္ျဖင့္ျပန္ရြီးၾကည့္လိုက္ေတအခါ

(ႂဟြီ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဦးဧ့အႁဟိဖက္တြင္ အေခ်တႁဟြီ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႁဟႊင္ႁဟႊင္ ကဇတ္နီကတ္သည္)

ဟု ရပါသည္။

ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ေက်ာက္စာထက္ေတာင္ ဖတ္ရခက္ပါေရကား။

ေနာက္ ရခိုင္သားတိက (သည္) ကိုလည္း (သီ) လို႔ အသံထြက္နီကတ္ပါယာ။ ယင္းအသံကို ျပဳပ်င္ခ်င္လို႔ သတ္ပံုကို ေျပာင္းရခန္႔ဆိုေက

(ဤဟာသည္ ေမာင္လွ၏စာအုပ္တအုပ္ျဖစ္ပါသည္)

ကို

(ေဣဟာေသ ေမာင္လွဧ့စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါေသ)

ျဖစ္လားပါဖို႔ကား။ ျဖစ္ပါဖို႔လားဂိုးေခ်။

ေယခါ ဇာဆင္ၿခီပီးေရလဲဆိုေက (သည္) သည္ ဗ်ည္းျဖစ္လို႔ ေျပာင္းဖို႔မလိုအပ္။ (၏) သည္ သရျဖစ္လို႔ ကြာပါေရလတ္။ ေယေက (ဤ) သည္လည္း (သရ) ျဖစ္လို႔ (ေဣ) အျဖစ္ ေျပာင္းလို႔ျပဳပ်င္လို႔ရေရ ဆိုေရသေဘာ ျဖစ္နီပါေရ။

ညာဖက္မ်က္စိတဖက္မေကာင္းလို႔ ဘယ္ဖက္မ်က္စိနန္႔ အစားထိုးကုသစြာနန္႔တူနီပါယာ။ ကံအေၾကာင္းလွလို႔ ညာဖက္မ်က္စီျပန္ေကာင္းလာေကေတာင္က ဘယ္ဖက္မ်က္စိ ပ်က္က်လားခရပါယာ။ ေစတနာဆိုေကလည္း မဆင္ျခင္ေက ေ၀ဒနာျဖစ္တတ္ပါေရ။

ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္စြာက ရခိုင္စာ သင္ရိုးညႊန္တန္းကို သင္ျပပီးေရဆရာ ဆရာမတိကို (ရွိ) ကို (Rhi) (ရႊင္) ကို (Rhong) (သို႔မဟုတ္) (Rhwang) ၊ (ရွင္) ကို (Rhun) (သို႔မဟုတ္) (Rhan) (စဥ္းစား) ကို (စိုင္းစား)၊ (ယဥ္ေက်းမႈ) ကို (ယိုင္ေက်းမႈ) လို႔ အသံထြက္မွန္ ထြက္တတ္ေအာင္ သင္တတ္ေအာင္ရာ လမ္းညႊန္ပီးသင့္ပါေရ။

အကၽြႏ္ုပ္ေရ ရခိုင္စာပီသတ္ပံုဆိုင္ရာ ျပသနာတိကို ရြီးေလ့ရြီးထ မဟိပါ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက သတ္ပံုနန္႔ က်င္ကိုင္ၿပီးေက ရခိုင္စာပီေရ မရီးမေရာက္ျဖစ္နီလို႔ပါ။ ျငင္းရျပဳရစြာကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းပင္ပန္းပါေရ။ ျငင္းလည္းမျငင္းတတ္ပါ။ ဇာဥပမာကို လားသတိရေရလဲဆိုေက

ဘဲြ႕ရခါစ ေက်ာင္းဆရာေခ်တေယာက္က ရြာမွာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ပါေရလတ္။ ေယခါ အေခ်တိကို ကမၻာသည္ (၂၃) ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပိုင္း ဒီဂရီတိမ္းေစာင္းလွ်က္ (၂၄) နာရီ တပတ္လည္သည္ဟု သင္ပီးပါေရလတ္။ ေယခါ ရြာက ေဘာက္ကတတ္၀ါႀကီးတေယာက္က

"ေယေက ေက်ာင္းဆရာေခ် ငါရို႕အိမ္ရွိက မွင္းက်ိဳးပင္ ငါရို႕အိမ္ေနာက္ကို တခါလည္း မရႊိပါကား" လို႔ ေျပာခ်လိုက္ေက

ေက်ာင္းဆရာေခ်ကို တပည့္တိက ၀ိုင္းဟားကတ္ပါေရလတ္။ ေဘာက္ကတတ္တိနန္႔စကားလားၿပိဳင္ေက ကိုယ္ရာ ၀ိုင္းဟားခံရပါဖို႔။

ရခိုင့္စာပီခရီးက ဇာနန္႔တူလဲဆိုေက အေခ်ခါ အေဘာင္မေျပာေရ ရခိုင္၀တၳဳထဲက ဖင္ခၽြန္း၊ ႏွာေခါင္းႀကီး၊ နားရြက္ႀကီး ခရီးလားပိုင္က်နီပါယာ။ ခရီးတေအာင့္ေခ်ေလာက္စဖို႔ ႀကံဒရာသိမ့္ ဖင္ခၽြန္းက ထိုင္ခ်လိုက္ေက ေလာင္းေပါက္လားခယာ။ ေယေက ႏွာေခါင္းႀကီးက ႏွာေခါင္းခ်ီးထြတ္ပနာ ေလာင္းကိုဖာပါေရ။ နားရြက္ႀကီးက ရြက္တိုက္ေတ။ ကံအေၾကာင္းမလွခါ လီကအျပန္တိုက္ေက ေလာင္းက ရွိကိုမလား ေနာက္ျပန္ရာဆုတ္ေတ။ ေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ရြာကုိယ္ျပန္ေရာက္ေက ရြာက မယားသည္ ေခ်ာင္းကို ရီခ်ိဳးဖို႔ဆင္းလာစြာနန္႔ကြက္တိတိုးေရ။ မယားသည္ကိုျမင္ခါ ဖင္ခၽြန္းက ဇာေျပာေရလဲဆိုေက "ယာ ေအရြာက မမ ငါ့မယားနန္႔ ေကာင္းေကာင္းတူေရကာ" လတ္။ အခုလည္း ရခိုင့္စာပီခရီးသည္ "ေအရြာက မမ, ငါ့မယားနန္႔ ေကာင္းေကာင္းတူေရကာ" ျဖစ္နီပါယာ။

"ရွိကႏြား ေကာက္ေကာက္လားေက ေနာက္ကႏြားလည္း ေကာက္ေကာက္လားေရ" ဆိုေရ စကားပံုေရ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ခုစလံုးမွာဟိပါေရ။ ဗုဒၶ၀င္က လာစြာ စကားပံုပါ။ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္နီလူတိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ကတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)
(May 25, 2014)

(ရဲ႕) လား (ေယ့) လား (ဧဲ့) လား (ဧ့) လား (ဒုတိယပိုင္း)
====================================
(မွာ) မွာ (ဟ) ထိုးျဖဳတ္သည္မွာလည္း ဆရာေမာင္ဗသိန္းက ပထမတန္း ဒုတိယတန္းအေခ်သူငယ္မ်ား အသံထြက္ရ
မခက္ လြယ္ကူေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး (ဟ) ထိုးျဖဳတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသည္ကို အထက္တန္း တကၠသိုလ္တန္း
ဘဲြ႕ရလူငယ္မ်ားကပါ မက်န္ (ဟ) ထိုးကို ျဖဳတ္လွ်က္ ရြီးသားလာကတ္ေသာအခါ ရခိုင္စာပီမွာ ဒုတိယတန္းအဆင့္သို႔
အဆင့္နိမ့္ဆင္းလားရပါသည္။

"အစိမာ အခြံမာ အသီးမာ ပိုးကိုက္သည္"

ဤသို႔ေသာ ၀ါက်ကို ပဇာပိုင္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ပါဖို႔လဲ။

(၁) "အစိမာေသာ မခြံမာေသာ အသီး၌ ပိုးကိုက္သည္" ကို ဆိုလိုပါေရလား။ မဟုတ္ေက

(၂) "အစိမွာ အခြံမွာ အသီးမွာ ပိုးကိုက္သည္" ကို ဆိုလိုပါေရလား အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္လာပါသည္။

ရခိုင္စာပီမွာ ႏြားဂါရီေခတ္တြင္ က်က်န္လိုက္ခပါယာ။ ဓည၀တီဆရာေမာင္စံလွရို႕ ရြီးခေသာ
အဆင့္ျမင့္ေျမာက္ဦးေခတ္စာပီသည္ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္သို႔ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လားနီပါသည္။ ဤအတိုင္းဆိုလွ်င္
ရခိုင္စာပီရွိတိုးတက္ႏိုင္ပါဖို႔သိမ့္လား စဥ္းစားလီလီ ရင္လီးလီျဖစ္ပါသည္။ ဤထက္ဆိုးသည္မွာ ေ၀သာလီေခတ္ကို
မွ်ားဦးလွည့္နီေသာ ရခိုင္စာပီသမားအင္တန္မ်ားမ်ားလည္း ဟိပါသိမ့္သည္။ ေ၀သာလီေခတ္က အကၡရာမ်ိဳးနန္႔
ရခိုင္စာပီကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ဖို႔အတြက္ အစည္းအေ၀းအႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚယူ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္
ေငြကုန္ခံ အခ်ိန္ကုန္ခံ လူပင္ပန္းခံၿပီးလွ်င္ မဟာပညာေက်ာ္ Font ၀ိမလ Font ေ၀သာလီ Font မ်ားကို
တြီထြင္ကတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတေယာက္ေခ်ေတာင္က ေယာင္လို႔မရြီး ထို Font မ်ားျဖင့္ ရြီးထားေသာ ကဗ်ာတပုဒ္
ေဆာင္ပါးတပုဒ္ ေယာင္လို႔ေတာင္က တက္မလာပါ။ ထိုသို႔ေသာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆဲြအယူ၀ါဒမ်ားမွာ ႏြားထီးကို
ႏို႕ညွည့္သည္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူပါသည္။ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းသေလာက္ ခရီးမေပါက္ပါ။

ရခိုင္စာပီခရီးမွာ တတိုင္က အမ်ားနားလည္ေယာင္ ျမန္မာပိုင္ရြီးလိုက္၊ ျမန္မာကဗ်ာကို ရခိုင္ကဗ်ာေဂါင္းစဥ္တပ္လိုက္၊
ရခိုင္ကဗ်ာမ်ားကို ျမန္မာမႈျပဳလိုက္။ တတိုင္က ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ ေ၀သာလီေခတ္ကို ေနာက္ျပန္လွည့္လိုက္။
ေနာက္တတိုင္က ပဲလႊာၾကားမွာ ဆားညွပ္လိုက္ ရေရာင္းဆာလို႔ ဗရဗြီလိုက္နီပါသည္။ မဆလေခတ္ေတာက္ေလွ်ာက္
ရခိုင္မဂၢဇိင္းမ်ားတြင္ ရခိုင္စာပီပညာသွ်င္ႀကီးမ်ား ေယာင္လို႔ေတာင္က ရခိုင္ကဗ်ာေခ်တပုဒ္မရြီးခကတ္ပါ။
အဂၤလိပ္လက္ထက္တြင္လည္း ရခိုင္ပညာသွ်င္ႀကီးမ်ားက ရခိုင္ကဗ်ာ ျမန္မာကာရန္မ်ားျဖင့္ ဖားတပိုင္းငါးတပိုင္း
ရခိုင္စာပီမ်ားကို ရြီးသားခသျဖင့္ အခု အလယ္အလတ္တန္း အထက္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ဖို႕အတြက္
ကဗ်ာေဆာင္းပါး၀တၳဳ မဟိသေလာက္ပါ။ ဆရာႀကီးသွ်င္အုန္း ရခိုင္ကဗ်ာတပုဒ္ႏွစ္ပုဒ္ ဆရာစစ္ေတြညိဳ႕သန္႔
ရခိုင္ကဗ်ာေခ် တပုဒ္စႏွစ္ပုဒ္စေလာက္ရာ ဟိပါသည္။ ရခိုင္ စကားျပင္ အရြီးအသားျဖင့္ ရြီးထားေရ ၀တၳဳ ေဆာင္းပါး
တပုဒ္ေခ်လည္း မတြိရပါ။ ဇာပိုင္ပ်င္ကတ္ပါဖို႔လဲ။ ဓည၀တီပကၡဒိန္ကို ၾကည့္လိုက္ခီျပန္ကလည္း ရခိုင္ခုႏွစ္ရက္
အားလံုးျမန္မာအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေယေကလည္း ရခိုင္သားမ်ားမွာ ျမန္မာစာကို ရခိုင္စာဟု အသွ်င္ခံလို႔ ၿခီနီကတ္တုန္းျဖစ္ပါသည္။ (ဧ့) ဂိုဏ္း (မာ)
ဂိုဏ္း ဂိုဏ္းသားမ်ား၏ရခိုင္စာပီတိုးတက္ရီး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္
ေက်ာက္ရစ္ေကဆရာ ေမာင္စံလွ စကားကို အငွားေျပာရခန္႔ဆိုေက

"စာနဂိုမွာ၊ အပိုသြင္းလို႔၊ ရြီးျခင္းရာေၾကာင့္၊ ပမာတင္အပ္၊ ရႊီသိဂႌကို၊ ဖိုမွာေႏွာေက၊ ႀကီးေရာစပ္ေယာင္၊ ေနာက္ထပ္တျဖာ၊
ဥပမာႏွင့္၊ တူစြာသေဘာ၊ မုေယာတန္ေလ၊ ဆြမ္းဆန္ဖြီးမွာ၊ ႄကြက္ခ်ီးေရာေယာင္"

ဆရာႀကီးေမာင္စံေဖာ္က ရခိုင္စာပီအရြီးအသားကို ရိုးမမဂၢဇင္းျဖင့္ စနစ္တက်လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ျပပီးခပါသည္။ သို႔ေသာ္
လူငယ္မ်ားက မလိုက္နာ ပါရဂူႀကီးမ်ားက (တလံုးပို တလံုးျဖဳတ္) အတတ္ဆန္းလို႔ အခၽြန္းလုပ္လိုက္ေသာအခါ ရခိုင္စာပီမွာ ဖားျပဳတ္ေကပိုင္ေယွာင္ ျဖစ္လားရလီပါေတာ့သတည္း။

(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)
May 31, 2014


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|