ပညာဟိဖင္ေပါက္

ဂ်ီ၀ါဂ်ိ၀ိ ပညာဟိႏွစ္ေယာက္
တေယာက္က (ဧ) မွာ ေအာက္ကေပါက္
ေနာက္တေယာက္
(မွာ) မွာ ဟဆဲြေဖ်ာက္
ဂ်ီ၀ါဂ်ီ၀ိ ပညာဟိဖင္ေပါက္
စာလံုးေပါင္းေက ေမာင္ေလာင္းေမွာက္ --။

(ထိုးကန္းေခ်)
Nov 5, 2014 Wed ဗုဒၶဴးနိ


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|