ရခိုင္သားစာ ရခိုင္စာ

ၾကန္စံုႏွစ္ဆူ
တစ္ဆူကကၽြဲ တစ္ဆူကႏြား
က်ဳ ဳပ္မ်ားကၽြံ ကြင္းျပင္လွမွာ
ျမက္ရွာစား --။

အပ္ (ရီး) ထြန္ (ရီး)
ထို အ (ရီး) က
စာ (ရီး) ျခင္းမွာ
ျဖစ္လာပါ၍
(ရီး) ကတ္ပါသည္ ရခိုင္စာ --။

(ရဲ့) ကစ၍
(ေယ့) ျဖစ္တဖန္
တဖန္ (ဧ့) ျဖစ္
ရိနာလိုက္သည္
အျဖစ္ဆို၀ါးလွေရကား --။

မာမာက်န္းက်န္း
က်န္းက်န္းမာမာ
က်မ္းမွာက်န္းမာ
ေရာထြီးလာသည္
(အဘာငါ့သား) ေတာ္ေရကား --။

တေယာက္က (၏) ေယာက္က (ဧ့)
တေယာက္က (မွာ) တေယာက္က (မာ)
တေယာက္က (လာ) တေယာက္က (လွာ)
ရခိုင္သားစာ ရခိုင္စာ --။

ဆရာမ်ား သားသီ
ထုတ္မွာလည္းသတ္ ေယာက္မွာသတ္ေက
ထြတ္ထြတ္ႀကီ --။

(သာလွဦး)
12/12/2014 (ေသာက္ၾကာနိ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|