ရခိုင္သားႏွင့္ (ဧ့) အဘိဓါန္

ဇာေလာက္ လွလွ
ဇာေလာက္ ျဖဴ ျဖဴ
ဇာေလာက္ ၀င္း၀င္း
ဇာေလာက္ ေျပာင္ေျပာင္ ---။

ဇာေလာက္ ေတာ္ေတာ္
ဇာေလာက္ တတ္တတ္
ဇာေလာက္ သိသိ
ဇာေလာက္ မွန္မွန္ --။

ဇာေလာက္ ခ်စ္ခ်စ္
ဇာေလာက္ ႀကိဳက္ႀကိဳက္
ဇာေလာက္ မိုက္မိုက္ --။

(ဧ့) ကိုက္ေက လားပ်ာ --။ ။

(သာလွဦး)
December 11, 2014 ၾကသားပတီး (ကသစ္ဗုဒၶိ) နိ


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|