ဆရာငျပာ

ဆရာငျပာ
=======

တခါလာလည္း ဖတ္ဖို႔ ျမန္မာ
ဖတ္ဖို႔ ရခိုင္ မဟိပါ --။

ႏွစ္ခါလာလည္း ဖတ္ဖို႔ ျမန္မာ
ဖတ္ဖို႔ ရခိုင္ မဟိပါ --။

သံုးခါလာလည္း ဖတ္ဖို႔ ျမန္မာ
ဖတ္ဖို႔ ရခိုင္ မဟိပါ --။

ျပည္ျမန္မာက လူမ်ားမွာ
သူရြီးေသာစာ မဖတ္ပါ
ထိုေသာအခါ
ဆရာငျပာ ၀မ္းရီဆာမွာ
စားပါလီယင့္ သကာ --။

ဆရာငျပာ ၀မ္းရီဆာ
ျမန္မာျပည္က ျပန္လို႔လာ
ေဒါကီးလို႔ လာ --။

ျမန္မာေအာက္ခ်ီး ေမာင္ဗခ်ီး
ငါ့ကို (ယခီး) လို႔ေခၚေရ ---။

ေမာင္ေပါက္ (ရခိုင္ျပည္)

ဆရာငျပာ ကဗ်ာ
===========

ဆဆရာႀကီး ၀မ္းႏႈတ္ဆီး
ညည့္အခါ ေသာက္ပီးပါ
၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္ ဆီးကိုေဆာင္
အစာမႀကီ စားပါလီ
စအူနာျဖစ္ ၀မ္းခ်ဴ လိုက္ --။

ေမာင္ေဂါက္ (ရခိုင္ျပည္)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|