ေမာင္ေတာ္တမ္း အလြမ္းေျပ

အပြင့္ေယျဖဴ ျပာ၊ အညွာေယေကာင္းျခင္း
ယာေတာင္ထက္မွာ၊ ဝါဂြမ္းခင္းေလး--။

ဝါဂြမ္းပင္ငံု၊ ဖူးပြင့္စံု
ဆြတ္တံုေမရို႕၊ ဗိုင္းငင္ဖို႔ --။

ဗိုင္းဝင့္၀ါျခည္၊ လက္ရက္ထည္
ေမ့ေမာင္ရို႕မွာ ဝတ္ရမည္ေလး --။

ဝါျခည္ဒူးယြား၊ အသားညက္
အကြက္အဆန္း၊ ေမာင္ေတာ္တမ္း
အလြမ္းလည္းေျပ၊ ေခၚကတ္ေတ --။

ရက္ေတေမေပ်ာ၊ လက္စေခ်ာ
ႏွမလက္ရာ၊ ေမာင္ဝတ္လာ
အဘာႀကီးသား၊ လွေရကား
ႁကြေရပေရ၊ သာထြန္းေဝ
ေမ့ေမာင္ရို႕မွာ မ်က္ငါးသြယ္ေလး မ်က္ငါးသြယ္ --။

မွတ္ခ်က္၊ ၊ ေအကဗ်ာမွာ အလြမ္း(ေျပ) ပါ။ အလြမ္း(ၿပီ) မဟုတ္ပါ။ (အီ) ဆရာႀကီးတိအတြက္ အကိ်ဴးဟိဖို႔ထင္လို႔ မူရင္းသတ္ပံုအတိုင္းျပန္တင္ပီးလိုက္ပါသည္။

ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မွာ (ဒူးယား) လို႔ ရြီးထားလားမသိ။ ျပည္ထဲကလူတိ ယင္းကဗ်ာကို ေက်ာင္းသံုးမူအတိုင္း Scan ဆဲြလို႔ တင္ပီးႏိုင္ေက ေကာင္းဖို႔။ ဓည၀တီသာျခင္းမွာ (ဒယြား) လို႔ သံုးစြာကို တြိရေရ။ ေယဇူး ေက်ာင္းသံုးမူႏွင့္ ဓည၀တီသာျခင္းပါအရြီးအသားႏွစ္ခုကို ညွိၿပီးေက (ဒူးယြား) လို႔ ရြီးလိုက္ေတ။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|