ေျမာက္ဦးေဝဒနာ

မၾကာပါသိမ့္ ထိုတနိက
အမိေသာက္႐ွဴး ၿမိဳ႕ေျမာက္ဦးသို႔
လည္ေဇာင္တေခါက္ ေရာက္ခီယင္႔ ---။

တံတိုင္းကပ်က္ အုတ္ခ်ပ္ထြက္ပ်ာ
အသက္မပါ ၿမိဳ႕သူနာကို
အကၽြန္စလို႔ တိြခယင့္ ---။

ေက်ာင္းေတာ္အၿပိဳ ဘုရားအိုလည္း
ငိုလို႔ယိုလို႔ ျမင္ခယင္႔ ---။

ေစတီပုထုိး ထီးေတာ္က်ိဳးလည္း
မ်က္ရည္မုိးၾကီး ရြာနီယင့္

မပီဝုိးဝါး ေက်ာက္စာမ်ားလည္း
ေတာမ်ားအတိ ဖုန္းလီယင့္

ေၾသာ္ ---
ဌာနီအျပန္ ၿမိဳ႕အလြန္မွာ
ေနာက္ျပန္ပ်ာၾကည့္ တံတိုင္းပဲ့ကို
ဦးတည့္ရွိခိုး လက္စံုမိုးခိုက္
အမွတ္မထင္ ကၽြန္႔ပါးျပင္မွာ
မ်က္ရည္သြင္သြင္က်မိေရ ---။

(လူခိုင္)

(စာေၾကာင္းတိ က်က်န္ခေရလို႔ ေျပာပါေရ။ မူရင္းမဂၢဇိင္းပါကဗ်ာႏွင့္ တိုက္ဆိုက္ၿပီး ျပန္ပ်င္ပီးကတ္ပါ။)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|