မတတ္သာလို႔ရာ

ခြီးသူေတာင္းစားတိက
င႐ို႕ျပည္ကိုလာအုပ္ခ်ဳပ္
လူလုပ္နီကတ္ေတ --။

သူ႐ို႕တိက
အႏူလက္နန္႔
ေရႊခြက္ကိုင္ခ်င္နီကတ္ေတ --။

ေသာက္ပံုမလာေရမ်က္ႏွာနန္႔
ခြက္စားတိ --။

အကုသိုလ္ရုပ္နန္႔
အယုတ္တိ --။

အခုက်မွ
ငိုျပတတ္ကတ္ေတပင္
ကေကာင္း
သနားဖို႔ေကာင္းလွပါ၏ --။

ကြကြကြကြ
ေမ်ာက္မအိုနာတိ --။

အားနာပါယင့္
အဂယင့္
သူ႐ို႕ပါးစေပါက္ကို
ဂြမ္းဆို႔ထားလိုက္ခ်င္ေရ --။

(ခတ္ေက်ာက္သီး)
ေမလ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၀၂ - ခုႏွစ္။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|