ေခတ္သစ္ရခိုင္စာပီ၏လက္ျငင္းျပသနာ (၁၃) တစ္ဆယ့္သံုး

(၁) (ႏွင့္) ကို (န) ဟု တီထြင္ျခင္း။ ဥပမာ ေမာင္လွႏွင့္ေမာင္ျဖဴ - ေမာင္လွ (န) ေမာင္ျဖဴ
(၂) (မွာ) ကို (မာ) ဟု ဟဆဲြျဖဳတ္ျခင္း။ ဥပမာ အခြံမွာ အသီးမွာ (အခြံမာ အသီးမာ)
(၃) အသံကိုလိုက္၍ သတ္ပံုဖ်က္ျခင္း။ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ (ရခိုင္ယိုဥ္ေက်းမႈ) စဥ္းစား (စိုဥ္းစာ၊ စိုင္းစား) ေမာင္လွ၏စာအုပ္ (ေမာင္လွ(ဧ့)စာအုပ္)၊ ဆံေတာ္ရွင္ဘုရား (ဆံေတာ္(ၾဟင္)ဘုရား)
(၄) ရခိုင္လြန္ကၽြံမႈ၀ါဒ။ ဥပမာ (ငယ္ကအခ်စ္ အႏွစ္တရာ မမိသာ)(ငယ္ကအ(ခ်ိဳက္) အ(ႏိႈက္) တရာ မမိသာ) ေယာက္်ားျဖစ္ျဖစ္ မိမၼျဖစ္ျဖစ္(ေယာက်္ားၿဖိဳက္ၿဖိဳက္ မိမၼၿဖိဳက္ၿဖိဳက္)
(၅) (အီ) သရ လြန္ကၽြံမႈ၀ါဒ။ ဥပမာ (အေတြးအေခၚ) (အတြီးအေခၚ) (ေ၀ဖန္ရီး) (၀ီဖန္ရီး) (အေျဖ) (အၿဖီ) အေရးႀကီးကိစၥ (အရီးႀကီးကိစၥ)
(၆) ျမန္မာအရသာ သွ်ာတိြျခင္း (နဲ႔) ျပသနာ။ ေမာင္လွ(နန္႔)ေမာင္ျဖဴ ေမာင္လွ(နဲ႔)ေမာင္ျဖဴ
(၇) (ဂတ္) ျပသနာ။ စားကတ္ေသာက္ကတ္ပါ။ စား(ဂတ္)ေသာက္(ဂတ္)ပါ)
(၈) (ဂါး) ျပသနာ။ ေကာင္းေကာင္းလွပါေရကား။ ေကာင္းေကာင္းလွပါေရ(ဂါး)
(၉) ႀကိယာ၀ိေသသန ျပသနာ။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ (ကေကာင္းမမြန္) ( ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္) (ပေပ်ာ္ရရႊင္)
(၁၀) ဆရာစံေက်ာ္ထြန္းသတ္ပံု။ (လူငယ္)(လူေင) (အဖဲြ႕အစည္း)(အေဖြ႕အေစး)
(၁၁) ေအာက္ကေပါက္၀ါဒ။ (သိ့၊ ဧ့၊ နိ႔၊ တြိ႕၊ မိ့၊ မြိ႕။ ငြိ႕၊ စိ့၊ ဟိ့)
(၁၂)ျမန္မာကာရန္ႏွင့္သတ္ပံုျပသနာ။ စာပီ၊ မီးခြန္း၊ ပီး၊ သၿပီ၊ ၀ီငွ၊ ၿခီေထာက္၊ ကမ္းၿခီ၊ တြိ၊ မိ၊ နိ (စာေပ၊ ေမးခြန္း၊ ေပး၊ သေျပ၊ ေ၀ငွ၊ ေျခေထာက္၊ ကမ္းေျခ၊ ေတြ႕၊ ေမ့၊ ေန႔)
(၁၃) အပိုအသတ္ ျပသနာ၊ မိ၊ မီးခြန္း၊ မီးၾကည့္၊ နိ၊ နီ၊ ညီး၊ ေအာက္မိ (မိန္႔၊ မိန္းခြန္း၊ မိန္းၾကည့္၊ နိန္႔၊ နိန္၊ ညိမ္း၊ ေအာက္မိန္႔)

စစ္ေတြမွာ က်င္းပမည့္ ရခိုင့္စာပီႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီ၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို မပ်က္မကြက္ စံုစံုလင္လင္ တက္ေရာက္ကတ္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေခတ္ေပၚသတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရခိုင္စာပီသစ္
======================================

စိုက္တြီမာ က်င္းပေမ့ ရခိုင့္စာေပနယိုဥ္က်ီးမႈေကာ္မီတီဧ့ႏိႈက္ပတ္ေလ အေစးအ၀ီးကို မပ်က္မကြက္ စစံုလလင္ တက္ေရာက္ဂတ္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါေသ။


||203.81.91.37||7/23/2015 3:59:28 AM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|