ပါရာစိက ေလးပါး

လူမွာ လူသတ္မႈ
ဘုန္းႀကီးမွာ ကာမမႈ
ေတာ္လွန္ရီးမွာ လက္နက္ခ်မႈ
စာပီမွာ သတ္ပံုဖ်က္မႈ
ေလးမႈပါရစိက
မလြတ္ကလွ်င္ ပါယ္ရြာလားျခင္းအေၾကာင္းတည္း --။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|