နီဆယ္စင္းသို႔ လင္းပါစီ

အခက္အခဲ
ဂယက္၀ဲက ရုန္းထလႈပ္လွ်ား
ႀကိဳးစားပါေလာ့ ရခိုင္သား --။

ငိုက္၍မနီ
စာပီသုတ အ၀၀ကို
စိငွေသခ်ာ
ေလ့လာပါေလာ့ ရခိုင္သား --။

ေတာင္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္း
အေတြး႐ိုင္း႐ို႕ ထိုင္းမႈိင္းနီစြာ
အတိတ္ၿမီမွာ
က်န္ခပါဗ်ာ --။

စုစည္းမႈမ်ား
ညီညြတ္အားျဖင့္ လႈပ္လွ်ားထႁကြ
ကမၻာ့အလယ္ ရခိုင္ျပည္မွာ
နီဆယ္စင္းသို႔
ထိန္လင္းပါေလာ့ ၀င္းပါေလာ့ ---။ ။

(စစ္ေတြ ခိုင္သာမိုး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|