ပူး

အစြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းေခါလို႔
ဗီဇပါလာစြာလားမသိ
သြားေပါက္ဖို႔ ႀကံဒရာသိမ့္
ကိုက္ဖို႔ တာစူထားဗ်ာ --။

အေခ်လို႔ အထင္မေသးလိုက္ကဲ့
အကိုက္ခံရေက
ငေၾကးစူးစြာထက္ အီးေရ --။

ပီမက
၀ါးမကလို႔
ေက်ာက္ထက္မာေကလည္း မထီ
တခဏႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း
ထြတ္ထြတ္ႀကီရစီမည္ --။

တတြင္းေအာင္းေက တလံုးကိုက္
ႏွစ္တြင္းေအာင္းေက ႏွစ္လံုးကိုက္
သံုးတြင္းေအာင္းေက သံုးလံုးကိုက္
သံုးႏွစ္ရာ ေအာင္းဒရာသိမ့္
သံုးလံုးကိုက္ပစ္လိုက္ပ်ာ
အရာ ဇာေလာက္ လာအံုးမည္မသိ --။

(ထိုးကန္းေခ်)

မွတ္ခ်က္။ ။ ရခိုင္စကားမွာ (ပူး) ကို ဇာေခၚေရလဲ အတိအက်မသိပါ။ သိလူဟိေက ေျပာျပပီးခပါ။ ျပန္ပ်င္ပီးပါမည္။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|