သံေဘာဒူ

သံေဘာဒူ
=====

မင္းေဖာက္ေကလည္း ငါမေဖာက္ပါ
တေယာက္တည္းလည္း ျဖစ္ပါတ္စီ --။

မင္းေၾကာက္ေကလည္း ငါမေၾကာက္ပါ
တေယာက္တည္းလည္း ဟုတ္ပါတ္စီ --။

ေစာက္ရူးလို႔ ေျပာေျပာ
ေစာက္ေပါလို႔ ဆိုဆို
လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္စြာလုပ္လို႔
အႀကိမ္တရာ ဆဲလီပါတ္စီ
ငါမၿဖံဳ
(ထံု) လားခပ်ာယ္ --။

ပရိသာတ္ကို ရယ္ျပလို႔
လက္ခုပ္တီးခံရစြာထက္
ပရိသာတ္ကို ေ၀ဖန္လို႔
ေက်ာက္ခဲပစ္ခံရစြာ ႀကိဳက္ေတ --။

(သာလွဧူး)
ရခိုင္သားလဒမိႈင္နိ အမွတ္တရ ရြီးစပ္ပါသည္။


test@gmail.com||108.215.33.113||8/14/2015 10:36:27 PM||
test

Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|