အနာသိေကလည္း

ကိုယ္ရို႕အခ်င္းခ်င္း
ယံုၾကည္မွဳကင္းနီသရိ
ညီညာမွဳ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ --။

သမိုင္းကိုမၾကည့္
လက္၀ါးႀကီး အုပ္ခ်င္စြာရာသိေရ
ပကတိ တိုင္းျပည္
တင္ျပေကလည္း မယံု
တစၦီပူး အေၾကာက္သန္နီေရပိုင္ --။

သူမ်ားကိုလည္း မယံု
သူရို႕ကိုလည္း ယံုလို႔မရ
ေပါင္းမိခါမွ
ထိုဖဲ့ပီး ေဒဖဲ့ပီးနန္႔
ၾကာေက (ဗ်) ရာက်န္ယင့္ --။

ကုလားမႏိုင္
ရခိုင္ကိုမီး
အခုက
မီးဖို႔အစား
မဲထားလာစြာ ဇာေလာက္ၾကာဗ်ာယ္လဲ --။

ၾကည့္ - - - ပင္လယ္ပင္စြပ္တိကိုပင္
လက္၀ါးထက္တင္ဖို႔ကိန္း ဆိုက္နီဗ်ာယ္
ယေကလည္း
ေဒနိထိ အတြက္မခံကတ္သိမ့္
ေညာင္ျမစ္ကို ႏွဳတ္ဖို႔တက္စား
ေညာင္ရြက္ကို လိုက္ေကာက္နီေရ
ေကာက္ - - - ေကာက္
ဇာေလာက္မၾကာ ရင္ဆာဆာနန္႔
အနာသိေကလည္း
ကုထံုးဆီး မပီးမိေရအတြက္
အနာကျပန္
သမိုင္းပီးဒဏ္နန္႔
ပက္လက္လန္ေရဘ၀ ေရာက္ဖို႔
စဥ္းစားထား
စဥ္းစားထား --။

သိန္းေနာင္ (ရခိုင္တန္ေဆာင္မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ (၂၀))


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|