ရခိုင္စိတ္ဓါတ္

ႏြီအျပင္းဓါတ္
နီမင္းသတ္လည္း သတ္တိုင္းမသီ
ႏြီရာသီပန္း
ပြင့္လန္းခိုင္ၿမဲ မႊီးႀကိဳင္ဆဲ --။

ကမ္းရိုးတန္းနား
ရခိုင္သားရို႕ စိတ္အားမငယ္
မေၾကာက္လြယ္ပါ
မုန္တိုင္းလာလည္း ႀကိဳဆိုရဲ --။

မုန္တိုင္း၏ဒါဏ္
ႀကံ့ႀကံ့ခံယင္း နက္ဖန္ခရီး
ပင္လယ္ဆီးလည္း ခရီးမတြန္႔
မစိုးလန္႔ပါ ရွိမွာပန္းတိုင္
မယိမ္းယုိင္ဖို႔ ရခိုင္စိတ္ဓါတ္
ယတိျပတ္ႏွင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခကတ္
အနာဂါတ္ဘ၀ လွပဖို႔တြက္
အသက္၀ိဥာဥ္ ရွင္သန္နီ --။

နီ၏ခက္ထန္ မုန္တိုင္းဒါဏ္ကို
အံတုဖက္ၿပိဳင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္
ရခိုင္စိတ္ဓါတ္ မြန္အျမတ္ကို
ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းကတ္ပါ ငရို႕
ရခိုင္သားရို႕ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ --။

(စစ္ေတြ ခိုင္သာမိုး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|