ဥကၠာပ်ံ ဆယ္ႏွစ္လရသီရတု (တေပါင္းလ)

ဥကၠာပ်ံ ဆယ္ႏွစ္လရသီရတု
==================

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အာရဟေတ သမၼာသမၺဳဒႆ။

(တေပါင္းလ)

ေဟမန္ကုန္ေျပာင္း၊ လတေပါင္းလည္း၊ ခ်မ္းေဆာင္းလြန္၊ ဂိမံၼႏြီကာလ၊ တေပါင္းလလွ်င္၊ ရြက္က်င္ေတာင္လီထက၊ ႃကြီရြက္က်ပင္တကာ၊ ဖူးရစ္ႏုေဆာင္၊ ပင္တိုင္းေျပာင္သည္၊ ေျခာက္ေရာင္သို႔ခ်ည္းျပသား၊ ၾကည့္ခီေသာ္လြမ္းဖြယ္တည့္။ ပြင့္သီးတကာ၊ ပင္တိုင္းမွာသည္၊ ခ်ိန္ခါအညီညႇိသို႔၊ ၾကည့္သတိလြမ္းေလာက္ဖြယ္၊ တေပါင္းလလွ်င္၊ ရြက္က်င္ရတုေႏႊက၊ ကုံးေသြႏွယ္ဟန္မျပား၊ ညႇာစိမ္းရႊီတူ၊ ေငြတူပန္းႄကြက္နားတည္း။ ေဒါနခ်တၱရာ၊ အေ၀ယာက်က္ရုံး၊ ဂမုံးစံကား၊ ဆပ္သြားဇီသ၀ါႏွင့္၊ ေနာ္ဇာသည္ေဇာ္ဂ်ီပန္း၊ ပြင့္မ်ိဳးစံုစြာ၊ ဇလတၱာသည္၊ ခတၱာပန္းေခါက္ရမ္းႏွင့္၊ ျမပန္းေဖြးလူလွ်င္၊ လီပြီသင္းထံုး၊ ေတာလံုးမီႊးၾကဴလာလည္း။ မဥၥဴသည္ပန္းထင္ရွား၊ ကြမ္းဘဲဆင္၀ီ၊ ငံုးရီႊပန္းခ်ရားႏွင့္၊ ကံုးသီထားႏွယ္အတူ၊ ေဟမန္ကုန္ေျပာင္း၊ လတေပါင္းသည္၊ ခ်မ္းေဆာင္းအကုန္ယူ၍
သာၿမိဳ႕ဟူ ကံ့ေကာ္ပန္း၊ ပြင့္မ်ိဳးစံုစြာ၊ ဂိမၼံတေပါင္းဆန္း၍၊ စြန္းစြန္းဆြတ္ယူ၊ ဆယ္ေခ်ာင္းထိပ္မိုး၊ ဘုန္္းလွ်ံႀကိဳးသည္၊ ရိွခိုးပန္းတင္လႉ၏ေလ။ ။

ပီမူ + ပံုႏွိပ္မူ ညႇိႏိႈင္းခ်က္။

ေ၀ါဟာရသံုးသပ္ခ်က္။ ။ ပီမူတြင္ (ႏြီ) အသံုးကို တြိရသည္။ (ငုံးပန္း) ကို (ငု) ဟုစာလံုးမေပါင္းဘဲ (ငံုး) စာလံုးေပါင္းထားသည္။ ပီမူတြင္ (ရွိခိုးေတာင္းပန္၏ေလ) ဟု သံုးေသာ္လည္း (စြန္းစြန္းဆြတ္ယူ) မွာ (ယူ) ကာရန္ကိုေထာက္၍ ((ရွိခိုးပန္းတင္လွဴ၏ေလ)) ကို အတည္ယူပါသည္။ ပံုႏွိပ္မူတြင္ (လီ) ကို (ေလ) ဟုလည္းေကာင္း (ႄကြီ) ကို (ေႃကြ) ဟုလည္းေကာင္း ျမန္မာမႈျပဳထားသည္ကို တြိရပါသည္။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|